Här är plat­ser­na Kul­tur­hu­sets verk­sam­he­ter flyt­tar till

Tidningen Årsta / Enskede - - Hej Söderort -

Dan­sens Hus. Års­ta Fol­kets Hus. Fol­ko­pe­ran. Stock­holms stads­mis­sion. Te­a­ter Gil­jo­tin. Allak­ti­vi­tets­hu­set i Öst­ber­ga. Cent­rum för fo­to­gra­fi. Filmin­sti­tu­tet.

Stock­holms Dra­ma­tis­ka Hög­sko­la. Na­tio­nal­mu­se­um. Söd­ra Te­a­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.