Rågs­ved får na­tur­re­ser­vat

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Andreas Jen­nische

Stock­holm har fått än­nu ett na­tur­re­ser­vat. Ef­ter en hård de­batt fat­ta­de kom­mun­full­mäk­ti­ge be­slut om att in­rät­ta ett nytt na­tur­re­ser­vat i Rågs­veds fri­om­rå­de.

Ett 94 hek­tar stort na­tur­om­rå­de i Rågs­ved, mel­lan Ma­gelung­s­vä­gen i norr och Hud­dinge i sö­der, är nu ett na­tur­re­ser­vat.

Be­slu­tet fat­ta­des på kom­mun­full­mäk­ti­ges mö­te i mån­dags.

– Med det här in­rät­tar vi man­dat­pe­ri­o­dens tred­je na­tur­re­ser­vat och sta­dens elf­te to­talt. Väl­digt många i Rågs­ved har käm­pat länge för att det här om­rå­det ska skyd­das. Här finns en av sta­dens störs­ta våt­mar­ker till ex­em­pel, sa mil­jö­bor­gar­rå­det Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP) i de­bat­ten.

Kom­man­de år ska det byg­gas cir­ka 3 000 bo­stä­der i Rågs­ved-Hag­sät­ra och med det nya na­tur­re­ser­va­tet i Rågs­ved vill den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten ga­ran­te­ra att stock­hol­ma­re ges en plats för re­kre­a­tion och att den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den be­va­ras – för all fram­tid.

Den bor­ger­li­ga par­ti­er­na Mo­de­ra­ter­na, Liberalerna, Cen­ter­par­ti­et och Kristdemokraterna re­ser­ve­ra­de sig mot be­slu­tet,. De an­ser att Sö­derort li­der stör­re brist på ar­bets­plat­ser än på gröny­tor.

– Det här lå­ser fast an­vänd­ning­en för all fram­tid. Man kan be­va­ra grön­om­rå­den på många and­ra sätt än ge­nom att bil­da na­tur­re­ser­vat. Sö­derort be­hö­ver ar­bets­plat­ser! sa Erik Slott­ner (KD), en av många po­li­ti­ker som gav sig in i de­bat­ten i fullmäktige in­för be­slu­tet.

FO­TO: KAROLINE MONTERO ARAYA

NA­TUR­RE­SER­VAT. Kost­na­den för att in­rät­ta det nya na­tur­re­ser­va­tet i Rågs­veds fri­om­rå­de be­räk­nas till 54,9 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.