Här blir det värst i tra­fi­ken i som­mar

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Cla­rence Fren­ker Andreas Jen­nische

Som­mar be­ty­der tra­fik­ar­be­ten. Mas­sor av tra­fik­ar­be­ten. Här är plat­ser­na i Stor­stock­holm där det blir som värst att kö­ra bil och åka kol­lek­tivt un­der ju­ni, ju­li och au­gusti.

Tra­fik­kon­to­ret vid Stock­holms stad, lands­ting­ets tra­fik­för­valt­ning och stat­li­ga Tra­fik­ver­ket har gått ut med vil­ka som är de störs­ta tra­fik­stö­ran­de ar­be­te­na i Stock­holm i som­mar.

Jo­nas Eli­as­son, Stock­holms stads tra­fik­di­rek­tör, kon­sta­te­rar att det blir pro­ble­ma­tiskt för många av in­vå­nar­na i lä­net. En ex­tra stor ut­ma­ning i år är att det är mer spår­ar­be­ten än van­ligt. Sträc­kan mel­lan Stock­holm C och Stock­holm söd­ra stängs av för ar­be­ten un­der åt­ta vec­kor, mel­lan 25 ju­ni och 19 au­gusti. Om­rå­det när­mast spå­ren ska re­no­ve­ras för gå­en­de och sä­ker­hets- och bul­ler­skydd sätts upp längs he­la sträc­kan. Av­stäng­ning­en av ge­ting­mid­jan på­ver­kar fjär­roch re­gi­o­nal­tåg, ej pen­deln.

Sö­der­ströms­bron mel­lan Gam­la stan och Slus­sen ge­nom­går en upp­rust­ning mel­lan den 16 och 30 ju­li. Det in­ne­bär att tra­fi­ken längs tun­nel­ba­nans grö­na lin­je är av­stängd mel­lan T-Cen­tra­len och Slus­sen un­der den pe­ri­o­den.

Kör­fält tas bort för att ge mer plats åt cyklar.

Te­gel­vikss­ling­an vid Fo­to­gra­fis­kas öst­ra del bygg­star­tas i ju­ni och vän­tas på­gå till au­gusti 2019. Sträc­ken för­bi Fo­to­gra­fis­ka bygg­star­tas nu och vän­tas va­ra klart i ok­to­ber 2018. Un­der bygg­ti­den hålls fem kör­fält öpp­na dag­tid, 3 väst­li­ga och 2 öst­li­ga.

Broun­der­håll på Grön­dals­bron, Fred­hälls­bron och Lind­ha­gens­bron. Be­lägg­nings­ar­be­ten på fle­ra plat­ser görs ock­så. Nat­te­tid kom­mer ett fler­tal krfält va­ra av­stäng­da. Dag­tid är samt­li­ga öpp­na.

Ny tra­fik­plats byggs vid Kvarn­hol­men. En­bart två kör­fält och ett bus­skör­fält, i var­de­ra rikt­ning­ar, är öpp­na för­bi byg­get på Värm­dö­le­den. Av­stäng­ning­ar­na är mel­lan Tra­fik­plats Lug­net och Tra­fik­plats Nac­ka. Bus­s­tra­fi­ken ska in­te på­ver­kas men för öv­ri­ga tra­fi­kan­ter kan det bli för­änd­ra­de kö­er, i rikt­ning mot Stock­holm på mor­go­nen och i rikt­ning mot Nac­ka på ef­ter­mid­da­gen. Has­tig­he­ten sänks till 70 km/timme.

FO­TO: MOSTPHOTOS

GATUARBETE. Som­ma­ren är hög­sä­song för ga­tu­ar­be­ten. Vi lis­tar ga­tor­na du helst vill und­vi­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.