Strul på grön lin­je – he­la som­ma­ren

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Pa­trik Wirén

Den som re­ser med tun­nel­ba­nans grö­na lin­je un­der som­ma­ren kan räk­na med re­jält för­längd res­tid. Värst är det för lin­je 17 där re­se­nä­rer­na kom­mer tving­as by­ta tåg två gång­er på sträc­kan mel­lan Skarpnäck och in­nersta­den.

An­led­ning­en till de om­fat­tan­de för­änd­ring­ar­na är att platt­for­mar­na vid Skärmar­brink och Gull­mars­plan ska rustas upp, ett ar­be­te som vän­tas på­gå mel­lan den 11 ju­ni och 19 au­gusti. Det in­ne­bär bland an­nat att re­se­nä­rer från Skarpnäck be­hö­ve r by t a tåg bå­de vid Skärmar­brink och Gull­mars­plan.

Som om in­te det räck­te kom­mer dess­utom Sö­der­ströms­bron mel­lan Gam­la stan och Slus­sen att upp­rustas mel­lan den 16 och 30 ju­li. Det in­ne­bär att tra­fi­ken längs tun­nel­ba­nans grö­na l i nj e ä r hel t av­st ä ngd på sträc­kan Gam­la stan– Slus­sen un­der des­sa två vec­kor. LIN­JE 18

Tå­gen

Sö­der­ströms­bron

LIN­JE 19

FO­TO: MOST PHOTOS

kör gle­sa­re och en­dast till Gull­mars­plan mel­lan den 11 ju­ni och 19 au­gusti. Du be­hö­ver by­ta platt­form vid Gull­mars­plan om du ska re­sa in mot ci­ty. För att kom­pen­se­ra kör lin­je 18 med långa tåg un­der pe­ri­o­den. mel­lan Gam­la stan och Slus­sen ge­nom­går en...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.