De prep­par för ka­ta­stro­fen

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Hur ska du få kon­troll på kom­man­de kri­ser: Som en en­sam­varg mo­dell Mad Max, el­ler ge­nom sam­ar­be­te med gran­nar­na? I Skarpnäck tar man fas­ta på det se­na­re och ord­nar te­ma­dag i hur du och po­lar­na ska prep­pa för un­der­gång­en till­sam­mans.

Sta­tens av­dam­ma­de bro­schyr ”Om kri­sen el­ler kri­get kom­mer” har på se­na­re tid fått upp­märk­sam­het. Den ger ett per­spek­tiv på när ci­vi­li­sa­tio­nen går åt hel­ve­te: myn­dig­he­ter­nas, där hjäl­pen till fol­ket kom­mer ovan­i­från och det ba­ra gäl­ler att hål­la ut tills den kom­mer.

I den and­ra än­dan av spektru­met har vi den pop­kul­tu­rellt om­hul­da­de in­di­vi­du­a­lis­ten: prep­pern som tar hand om sig själv och si­na kä­ra, skju­ter skarpt mot al­la and­ra, och är väl för­be­redd för zom­bi­er, pan­de­mi­er, kli­mat­ka­ta­stro­fer och en to­tal kol­laps av al­la sy­stem.

”Com­mu­ni­ty”

Det Skarpnäcks­bon Pär Plüsch­ke och hans stu­die­cir- kel vill gö­ra, är att ska­pa ett mel­lan­ting: en lo­kal be­red­skap. Han bör­ja­de först fun­de­ra på det för ett par år se­dan när en stor brand drab­ba­de grann­ska­pet.

– Män­ni­skor­na slöt upp och hjälp­te till, styr­de upp ett nät­verk där folk fick hjälp. Det hand­lar om ”com­mu­ni­ty”, ett be­grepp som in­te finns här, men som man pra­tar om i USA. Där åker folk lång­vä­ga för att hjäl­pa till vid na­tur­ka­ta­stro­fer, sä­ger Pär Plüsch­ke.

Ti­di­ga­re har Sve­ri­ges ci­vil­för­svar haft en bra be­red­skap. Allt det, till ex­em­pel mat­la­ger, är bor­ta. Men svens­kens fö­re­ställ­ning om sta­tens kris­kom­pe­tens har levt kvar. Fram till nu, vil­ket över­ras­kat med­bor­gar­na och, fak­tiskt, myn­dig­he­ter­na själ­va.

Det har lett till en ex­trem hajp kring prep­ping, att för­be­re­da sig på un­der­gång­en, och det har bli­vit en folk­rö­rel­se. Nu på sön­dag är Pär Plüsch­ke med och ar­ran­ge­rar Prep­pa till­sam­mans på Berg­holmstor­pet i Skarpnäck. Det är en hel­dag med sam­tal och works­hops kring hur sam­häl­let på lo­kal­ni­vå kan or­ga­ni­se­ras vid till ex­em­pel ett lång­va­rigt elav­brott.

Vil­ka väx­ter går att äta och är go­da? Hur byg­ger man ett mo­bilt folk­kök för ett stör­re an­tal män­ni­skor? Och hur hål­ler man vär­men?

För myc­ket skräck­fo­kus

– Det är så myc­ket fo­kus på do­me­dag och skräck med ”The wal­king de­ad”-upp­läg­get där al­la är ego. Män­ni­skan har mer väl­vil­ja och för­stå­el­se än så. Vil­ket jag tyc­ker känns hopp­fullt. Med­mänsk­lig­he­ten att hjäl­pa and­ra är grund­läg­gan­de.

Själv­klart finns det även myc­ket peng­ar att tjä­na på folks räds­la. Men en­ligt prep­pern Plüsch­ke är det bud­get­lös­ning­ar, kun­skap och ge- men­skap som gäl­ler. In­te dy­ra pry­lar. En sak som de ska lä­ra ut på sön­dag är hur du byg­ger en spis av kon­serv­bur­kar, till ex­em­pel.

Peng­ar är in­te allt

– En nack­del med att prep­ping är tren­digt är att det kan fram­stå som att det är ex­klu­sivt och krä­ver myc­ket peng­ar. Fast myc­ket kan du gö­ra själv.

Han sä­ger att det är fa­sci­ne­ran­de med ri­ka som byg­ger bunk­rar i vän­tan på apo­ka­lyp­sen.

– Det kom­mer från den där räds­lan att mas­sor­na, allt­så vi, ska bör­ja plund­ra så fort allt räm­nar. Det är folk som oss som är sta­tis­ter­na i bör­jan av ka­ta­strof­fil­mer­na, de som dör först. Men vi be­hö­ver in­te ta den rol­len.

FO­TO: LIN­DA GREN

IN­FOR­ME­RAR. Pär Plüs­h­ke ska hål­la en te­ma­dag om prep­ping i Berg­holmstor­pet i Skarpnäck.

JA­GAR GRÖNT. Prep­per-Pär spa­nar in sal­lad vid Berg­holmstor­pet. Det är folk­hög­sko­las kurs i ur­bant eko­hus­håll som lär sig od­la, en kun­skap som är bra att ha om Rag­narök ri­der in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.