Stug­dröm­mar­nas topp tio

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm - Cla­rence Fren­ker

Som­ma­ren när­mar sig med storm­steg och för många häg­rar fort­fa­ran­de dröm­men om en stu­ga till se­mestern.

Det märks in­te minst på bo­stads-

10. Stock­holm.

Pris:

9. Norr­täl­je.

Pris:

8. Norr­täl­je.

Pris: saj­ten Hem­net där in­tres­set för fritidshus just nu är stort.

I Stock­holms län är det dock vis­sa ty­per av ob­jekt som stic­ker ut.

Högst upp på Hem­nets lis­ta över 1. Gnes­ta. Pris:

7. Sö­der­täl­je.

Pris: de mest klic­ka­de ob­jek­ten vec­ka 20 ham­nar en klas­sisk röd stu­ga i Gnes­ta som ut­an­non­se­ras för 750 000 kro­nor.

Där­ef­ter föl­jer en stu­ga i Vax­holm och ett fritidshus på Värm­dö.

– Vi ser att bå­de pris­vär­da stu­gor och ex­klu­si­va sjö­vil­lor loc­kar stort in­tres­se bland de som le­tar fritidshus i Stock­holm. Det är tyd­ligt att klas­sis­ka rö­da stu­gor och när­het till vat­ten är nå­got som många dröm­mer om, sä­ger Staf­fan

6. Norr­täl­je.

Pris: Cla­rence Fren­ker Te­le­fon: Tell som är ta­les­per­son på Hem­net.

Med på lis­tan finns även en ex­klu­siv fri­tids­hus­fas­tig­het med sjötomt på Stor­hol­men ut­an­för Li­din­gö. Den av­vi­ker dock nå­got med sin prislapp på 8 950 000 kro­nor.

Flest ob­jekt på klick­top­pen åter­finns dock i Norr­täl­je i pris­klas­sen från 175 000 upp till 2,5 mil­jo­ner kro­nor.

3. Värm­dö.

Här är de mest po­pu­lä­ra fri­tids­hu­sen i lä­net in­för som­ma­rens sö­kan­de Sjötomt, klas­sis­ka rö­da stu­gor och pris­värt. Det är vad som loc­kar mest när vi le­tar som­mar­stu­ga i Stock­holms län, vi­sar siff­ror från Hem­net. Och vis­sa om­rå­den är ex­tra he­ta just nu.

Pris:

4) Norr­täl­je.

Pris:

5. Norr­täl­je.

Pris:

2. Vax­holm.

Pris:

Torp på 55 m2 på stor tomt i Gnes­ta. Byggår 1910. 750 000 kr.

Sjö­stäl­le med bryg­ga på Lil­la Betsö. Tomt på 2 361 m2 och ett hus på 63 m2 för­de­lat på fy­ra rum, byggt 2001. 3 995 000 kr. Li­ten stu­ga från 1700-ta­let på Värm­dö som står på en ar­ren­de­tomt nä­ra ha­vet. 750 000 kr.

Vid Stock­holms in­lopp med en mi­ni­vil­la på 52 kvadrat­me­ter på Stor­hol­men bred­vid Li­din­gö. Kvälls­sol och bryg­ga. 8 950 000 kr.

Ny­byggt vin­ter­bo­nat fritidshus på Väd­dö i Norr­täl­je om to­talt 60 kvadrat­me­ter. 1 950 000 kr.

Fritidshus med frukt­träd­gård i Gott­rö­ra. Hu­set har to­talt tre rum på 45 kvadrat­me­ter stort och är byggt 1962. 750 000 kr.

Hus på ar­ren­de­tomt vid ha­vet på Mörkö. Havs­ut­sikt och öp­pen spis. Tre rum på to­talt 37 kvadrat­me­ter. 375 000 kr.

Fritidshus i Hall­sta­vik i Norr­täl­je på ar­ren­de­tomt. 43 kvadra­ter stort för­de­lat på två rum. 175 000 kr.

Havsnä­ra åretrunt-bo­en­de vid Räfsnäs bryg­ga i Norr­täl­je. Kom­mu­nalt vat­ten och en bo­a­rea på 113 m2. Byggår 1960. 2 495 000 kr.

Klas­siskt rött torp med vi­ta knu­tar. 64 kvadrat­me­ter, för­de­lat på fy­ra rum och fun­ge­rar som per­ma­nent­bo­en­de. 1 295 000 kr.

073-600 69 00 cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.