Är sop­tun­nan full – ta hem skrä­pet!

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - Ul­ri­ka

I des­sa ti­der gil­lar visst folk att gril­la i par­ker och då så bli­das det en mas­sa skräp. Om då sop­tun­nor­na är ful­la så läm­nar man skrä­pet på mar­ken. För­hopp­nings­vis vid en sop­tun­na men li­kaså på mar­ken.

Nu und­rar jag hur i he­la fri­den folk kan va­ra så him­la la­ta? Skrä­pet är ju to m lät­ta­re än ma­ten de så gla­de­li­gen slä­pa­de dit! Nej är tun­nan full så ta då din skräpp­å­se med dig hem där du även kan sop­sor­te­ra den. Tänk om någ­ra ali­ens kom hem till dig och dum­pa­de sitt il­la­luk­tan­de och äck­li­ga skräp i ditt var­dags­rum? Det är ju pre­cis så du gör i dju­rens na­tur!

Och se­dan har folk mage att gnäl­la att det finns för myc­ket råt­tor när det är vi män­ni­skor som ser till att fö­da upp dem. Skäms! Till på kö­pet kan dju­ren ska­da sig på öl­bur­kar och sön­der­slag­na flas- kor. När jag var li­ten fick vi lä­ra oss att hål­la Sve­ri­ge rent men nu ver­kar det som om folk har drab­bats av en sjuk­dom som gjort dem bå­de ego­is­tis­ka och la­ta. Dags att frisk­na till och in­se att vi ba­ra har ett jord­klot och att det är AL­LA män­ni­skors an­svar att ta hand om den an­nars får ung­ar­na i fram­ti­den bo på en sop

tipp!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.