Ett cy­kel­för­bud vid Årsta­vi­ken är vet­tigt

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - Peter

Läs­te att nå­gon skic­kat in ett med­bor­gar­för­slag ang cyk­lings­för­bud vid Årsta­vi­ken. Det vo­re in­te en dag för ti­digt, tän­ker of­ta att mås­te det hän­da en rik­tigt otäck olyc­ka in­nan be­sluts­fat­tar­na vak­nar. Det sker obe­hag­li­ga in­ci­den­ter var­je dag. Gör nåt in­nan det sker nåt rik­tigt all­var­ligt. För öv­rigt är det många som und­vi­ker att gå där just pga cy­klis­ter som in­te tar hän­syn. Låt även äld­re som in­te är så snab­ba på att hop­pa un­dan när en cy­klist kom­mer på grus­vä­gen i 40 blås få till­gång till vårt vack­ras­te pro­me­nad­stråk i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.