Eget hus till bar­nen när parkle­ken i Öst­ber­ga rustas vi­da­re

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan - Eva Ton­ström eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Bar­nen i Öst­ber­ga ska få ett nytt parkleks­hus. Parkle­ken Bac­ken hål­ler på att rustas upp och hu­set ska gö­ra att det går att le­ka där året runt.

Ett helt nytt hus kom­mer att byg­gas ne­re på går­den i parkle­ken Bac­ken.

Hu­set är ef­ter­läng­tat och ska gö­ra att parkle­ken kan an­vän­das mer även un­der vin­ter­halv­å­ret, en­ligt sta­den. Där ska fin­nas fle­ra rum med plats för in­om­hus­lek och pys­sel, kök, om­kläd­nings­rum och to­a­let­ter och red­skaps­för­råd.

Tar över bo­dar­nas plats

Det nya parkleks­hu­set är tänkt att stäl­las i nor­ra de­len av om­rå­det, där bo­dar­na står idag, de kom­mer då att ri­vas. Hu­set f öreslås upp­ta en yta på 130 kvadrat­me­ter med en över­vå- ning i form av loft som är högt i tak.

Parkleks­hu­set är en del av den sto­ra upp­rust­ning­en av parkle­ken Bac­ken, som

star­ta­de för­ra året.

Fy­ra etap­per

I den här etap­pen finns, för­u­tom hu­set, även en ny yta för små­barns­lek och mul­tis­port.

Om pl a nen hål­ler s ka det byg­gas i år och näs­ta år. Förs­ta de­len, upp­rust­ning av plask­dam­men och ytor­na runt om­kring, samt en ny all­män to­a­lett, blev klart un­der vå­ren. Även näs­ta del, ny lek­plats på pla­tån ovan­för plask­dam­men, med klät­ter­ställ­ning, snurr­plat­ta och lin­ba­na, är pre­cis klar.

En fjär­de och sista etapp kom­mer att va­ra ett om­rå­de för äld­re barn/ton­å­ring­ar och det på­bör­jas ti­di­gast 2020.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

MYC­KET NYTT. Parkle­ken i Öst­ber­ga får ett re­jält lyft i fle­ra steg.

LEKFULLT? Vi­sions­bil­der på parkleks­hu­set.

IL­LUST­RA­TION: AIX ARKITEKTER AB

Parkle­ken Bac­ken är populär bland bar­nen i Öst­ber­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.