Con­victus verk­sam­het be­vil­jas bi­drag

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta / Enskede -

Con­victus star­ta­de som en öp­pen dag­verk­sam­het en­ligt upp­drag av stads­dels­nämn­den i Van­tör. I dag rik­tar sig Con­victus Bryg­gan till per­so­ner med miss­bruks­pro­ble­ma­tik och/ el­ler är hem­lö­sa och är öp­pen dag­tid. För­u­tom den ur­sprung­li­ga mål­grup­pen finns ock­så EU-med­bor­ga­re från fat­ti­ga de­lar av Ös­teu­ro­pa och tred­je lands­med­bor­ga­re bland­be­sö­kar­na. I de­cem­ber 2017 be­vil­ja­de Enske­de-Års­ta-Van­törs stads­dels­nämnd för­e­nings­bi­drag till Con­victus Bryg­gan för förs­ta halv­å­ret 2018, ut­i­från det att för­valt­ning­en vill fort­sät­ta att vi­da­re­ut­veck­la sa­m­ar­be­tet. Nu har för­e­ning­en be­vil­jats bi­drag även för and­ra halv­å­ret 2018 med 125 000 kro­nor samt 125 000 kro­nor för hy­ra, el och te­le­fon

FÅR STÖD. Cai­sa Leeb-Lund­berg och Eva Sö­der­man ser­ve­rar lunch på Con­victus i Högdalen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.