Ak­ti­vi­tets­cen­ter för äld­re in­vigs

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta / Enskede -

Ak­ti­vi­tets­cen­ter ska in­vi­gas på fle­ra oli­ka ser­vice­hus runt om i Stock­holm un­der 2018. Syf­tet är att äld­re ska få fler mö­tes­plat­ser, få lät­ta­re till so­ci­al ge­men­skap och er­bju­das ett stör­re ut­bud av ak­ti­vi­te­ter. Nu ska två nya ak­ti­vi­tets­hus in­vi­gas i bå­de Enske­de och Rågs­ved.

Fre­da­gen den 8 ju­ni mel­lan kloc­kan 13:00 och 15:30 är det ming­el och pre­sen­ta­tion av verk­sam­he­ten på Enske­de nya ser­vice­hus. . Där finns ett gym som ska få ba­stu och spa. Det kom­mer ock­så att er­bju­das te­macafé­er med fö­re­läs­ning­ar och ut­flyk­ter. Plat­sen är Han­dels­vä­gen 170 B.

Fre­dag den 15 ju­ni mel­lan kloc­kan 13:00 och 14:30 är det in­vig­ning av Rågs­veds ser­vice­hus. Där kom­mer det fin­nas möj­lig­het att be­sö­ka ak­ti­vi­tets­cent­ret med bland an­nat häl­so­träd­gård, bil­jard och en di­gi­tal sta­tion med spel. Plat­sen är Kum­la­ga­tan 13.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.