Skarpnäck fi­rar Pri­de i en hel må­nad

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta / Enskede -

I må­nads­skif­tet ju­li/au­gusti drar Eu­ropri­de in över Stock­holm. Där­för vill Skarpnäcks stads­dels­för­valt­ning sty­ras upp ett lo­kalt Pri­de – un­der he­la au­gusti må­nad.

Bå­de ma­jo­ri­tet och op­po­si­tion i den lo­ka­la po­li­tis­ka nämn­den står ena­de i det­ta, då de vill vi­sa att stads­de­len skri­ver un­der på al­la män­ni­skors lika vär­de. Nu sö­ker man för­e­ning­ar, or­ga­ni­sa­tio­ner, nä­rings­liv och pri­vat­per­so­ner som vill sam­ar­be­ta kring ett lo­kalt Pri­de. Ex­akt vad som blir av är än­nu oklart. Men den lo­ka­la för­valt­ning­en sik­tar på att ha en di­a­log med hb­tq-per­so­ner om trygg­he­ten i om­rå­det.

På bå­de bibb­lan i Bagar­mos­sen och Skarpnäck blir det för­fattar­träf­far med hb­tq-te­ma.

I slu­tet av au­gusti blir det ock­så en in­fo­träff på öpp­na för­sko­lan Fy­ren i Kärr­torp. Det­ta ef­tersom för­sko­lan fram­ö­ver ska vi­ka en för­mid­dag i vec­kan åt att en­dast ta emot regn­bågs­fa­mil­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.