Ing­en ljus­ning i jak­ten på plats för nytt sprut­ut­byte

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Det nya sprut­ut­by­tet för nar­ko­ma­ner stop­pa­des helt vid Gull­mars­plan. Se­dan dess har lands­ting­et le­tat ef­ter en ny plats där ing­en ska pro­te­ste­ra. Det går så­där.

Det var i april som kli­ni­ken på Skulp­tör­vä­gen skul­le ha öpp­nat för att ge den som in­ji­ce­rar dro­ger en chans att by­ta gam­la spru­tor mot nya. Det är en verk­sam­het som be­skrivs som akut och vik­tig av lands­ting­et. Men ef­ter star­ka pro­tes­ter från bo­en­de kring Gull­mars­plan och po­li­ti­ker av al­la fär­ger, stop­pa­des allt i feb­ru­a­ri.

Se­dan dess har lands­ting- et le­tat ef­ter nya lo­ka­ler som föl­jer de nya rikt­lin­jer­na att sprut­ut­by­ten ska pla­ce­ras på sjuk­hus­om­rå­den, el­ler lik­nan­de. Bland an­nat Sö­der­sjuk­hu­set kan bli ak­tu­ellt. Så hur går le­tan­det? Så­där.

På lands­ting­et sä­ger de an­sva­ri­ga att ut­red­ning fort­fa­ran­de på­går ef­ter fem må­na­der och man kan in­te sä­ga nå­got än­nu. Kanske kan man det till hös­ten.

På Skulp­tör­vä­gen står de till­tänk­ta lo­ka­ler­na tom­ma. Man ha­de bör­jat iord­ning­stäl­la dem för kli­nik­verk­sam­het, men av­bröt re­no­ve­ring­en när pla­ner­na stop­pas. Nu sak­nas helt pla­ner på vad man ska gö­ra där i stäl­let.

Li­be­ra­ler­nas Jes­si­ca Erics­son var en av få po­li­ti­ker i lands­ting­et som tog strid för sprut­ut­by­tet vid Gull­mars­plan. Idag sä­ger hon att det här är en av de frå­gor som ska­par mest fru­stra­tion hos hen­ne, men: ”Jag har gett mig fan­ken på att vi ska få en verk­sam­het på plats”.

– Rent krasst har det hänt all­de­les för li­te. Pro­ble­met med al­ter­na­ti­va lo­ka­ler, som vi lyft, visade sig va­ra allt för verk­ligt. Det känns tröst­löst nog som vi in­te kom­mer hit­ta nå­gon plats som al­la kan sväl­ja rakt av. Men vi job­bar vi­da­re, sä­ger Jes­si­ca Erics­son (L).

FOTO: CHRISTOF­FER RÖST­LUND JONS­SON

TOMT. Nu står de­lar av Lands­ting­ets hus på Palör­vä­gen tom­ma, då pro­tes­ter från när­bo­en­de gjor­de att ett till­tänkt sprut­ut­byte in­te blev av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.