Nu in­vi­ger vi re­ser­va­tet

Tidningen Årsta / Enskede - - Hallå stockholmare -

om och ra och ut­fors­ka det n a na­tur­re­ser­va­tet Årstasko­gen och Års­ta hol­mar, sön­da­gen den 17 ju­ni kl. 12-15. Plats: Årsta­li­den, i slu­tet av Ott­sjö­vä­gen. Na­tur­re­ser­va­tet är ge­nom sitt geo­g­ra ska lä­ge, all­de­les vid grän­sen mel­lan Salt­sjön och Mä­la­ren, en vik­tig del av sta­dens grön­st­ruk­tur. Nu är det dags för in­vig­ning av re­ser­va­tet. Fa­mil­jeak­ti­vi­te­ter, vand­ring­ar, ponn rid­ning och bin­go. Vi bju­der på kaf­fe, saft och bul­lar. Väl­kom­men!

www.stock­holm.se/eav

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.