Enske­de-Års­ta-Van­tör

Tidningen Årsta / Enskede - - Hallå stockholmare -

Enske­de-Års­ta-Van­törs stads­dels­för­valt­ning

Be­söks­a­dress: Slakt­hus­plan 8 A Post­a­dress: Box 81, 121 22 Jo­han­nes­hov Te­le­fon: 08 - 508 14 000 E-post: eav@stock­holm.se

webb­si­da: stock­holm.se/eav Twit­ter: eavs­df

Fa­ce­book: eavs­df

Med­bor­gar­kon­to­ret i Rågs­ved

Öp­pet­ti­der: mån-tis, tors kl. 9-16, ons kl. 12-19, fre kl. 9-15. Adress: Kum­la­ga­tan 11 i Rågs­ved.

Lo­kal de­mo­kra­ti

Enske­de-Års­ta-Van­törs stads­dels­nämnds sam­man­trä­den är öpp­na mö­ten. Du är all­tid varmt väl­kom­men att va­ra med och lyss­na på vad som sägs och be­slu­tas.

Nämnd­sam­man­trä­den 2018

14 ju­ni, 30 au­gusti, 27 sep­tem­ber, 25 ok­to­ber, 22 no­vem­ber, 13 de­cem­ber.

För mer in­for­ma­tion:

Inga-Ka­rin Mell­berg, nämndsek­re­te­ra­re

inga-ka­rin.mell­berg@stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.