14/6

Tidningen Årsta / Enskede - - Hallå stockholmare -

Nämnd­sam­man­trä­de Stads­dels­för­valt­ning­ens lo­ka­ler, Slakt­hus­plan 8 A.

Väl­kom­na!

Tors­dag den 14 ju­ni kl. 18.30 har du möj­lig­het att träf­fa di­na lo­ka­la po­li­ti­ker i Enske­de-Års­ta-Van­tör. Där­ef­ter hålls nämnd­sam­man­trä­det.

Por­ta­bel hör­selslinga finns.

Ulf Walt­her (S), ord­fö­ran­de Nämnd­hand­ling­ar finns vid stads­dels­för­valt­ning­en, Slakt­hus­plan 8A och bib­li­o­te­ken i Högdalen och Års­ta samt på

in­syn.stock­holm.se

Någ­ra ak­tu­el­la nämn­dären­den:

Med­bor­gar­för­slag om café i Da­len­par­ken, om upp­rust­ning av Stam­par­ken i Öst­ber­ga och vedel­dad ba­stu vid Årsta­vi­ken Må­nads­rap­port för maj 2018 För­e­nings­bi­drag 2018 Fri­tids­gårds­verk­sam­he­ten i Allak­ti­vi­tets­hu­set i Öst­ber­ga - skri­vel­se från (M) Upp­följ­ning­ar in­om äldre­omsor­gen och so­ci­alpsy­ki­a­trin Riv­ning och ny­bygg­na­tion av för­sko­la vid Vin­gå­ker­s­vä­gen i Ör­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.