Så fo­ku­se­rar El­len in­för den fjär­de Farsta­rod­den

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

El­len Gun­nars har syss­lat med rodd se­dan hon var 15 år. Näs­ta helg täv­lar hon i Farsta­rod­den för fjär­de gång­en. Här är hen­nes knep för att in­te ram­la i.

El­len Gun­nars kom­mer från Da­lar­na och bör­ja­de ro i sam­band med att hon kon­fir­me­ra­des.

– Där är ’kyrkrod­den’ en gam­mal tra­di­tion. Näs­tan al­la kyr­kor lig­ger vid vatt­net och förr rod­de man och häm­ta­de upp folk så att al­la som vil­le skul­le kun­na kom­ma till guds­tjäns­ter­na, be­rät­tar hon.

För fy­ra år se­dan, när El- len Gun­nars var 20, flyt­ta­de hon till Stock­holm.

– Jag vil­le till för­e­nings­li­vet och val­de mel­lan fotboll, rid­ning och rodd. Rid­ning i Stock­holm är dyrt och det är svårt att kom­ma med i nå­got fot­bollslag i den ål­dern så det blev rodd.

Tek­ni­ken vik­ti­gast

Char­men med sporten, me­nar El­len, lig­ger i att man får an­vän­da he­la krop­pen, man be­hö­ver tek­nik, styr­ka och kon­di­tion.

– Tek­nik är vik­ti­gast, man mås­te fo­ku­se­ra och släp­pa al­la and­ra tan­kar för att in­te ram­la i. Jag tyc­ker om att va­ra i na­tu­ren. Det kan bli många tim­mar en­sam i bå­ten men fi­na kväl­lar blir det in­te trå­kigt, sä­ger hon.

El­len be­rät­tar att det tog ett bra tag in­nan hon bör­ja­de täv­la i sing­el.

– Man mås­te va­ra men­talt stark. Om man till ex­em­pel star­tar då­ligt och lig­ger sist är det vik­tigt att in­te tit­ta på hur de and­ra lig­ger till utan hål­la fo­kus på sin båt. I en lag­båt slu­tar man ald­rig ro ef­tersom det stäl­ler till det för and­ra, när man är en­sam kan man tän­ka ”det är ba­ra jag”.

Hård trä­ning

Den här sä­song­en har det bli­vit myc­ket trä­ning för El­len Gun­nars.

– Min sam­bo är ju­ni­or­trä­na­re och har skri­vit ett trä­nings­sche­ma till mig som in­ne­bär sex pass i vec­kan, sä­ger hon och tilläg­ger:

– Det blir det in­te all­tid, när det blå­ser myc­ket och är hö­ga vå­gor är det in­te li­te kul att va­ra ute.

Man mås­te fo­ku­se­ra och släp­pa al­la and­ra tan­kar för att in­te ram­la i.

FOTO: LIN­DA GREN

FÅR RO. El­len Gun­nars gör sig re­do en ny år­gång av Farsta­rod­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.