Klart: Här ska Stock­holm få nya spår och vägar

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm - Andre­as Jen­nische 073-600 69 20 andre­as.jen­nische@di­rekt­press.se

Upp­rust­ning av tåg­tra­fi­kens ge­ting­mid­ja, en ny mo­tor­väg mel­lan lä­nets söd­ra de­lar och fle­ra nya spår in­går i re­ge­ring­ens in­fra­struk­tur­plan som pre­sen­te­ra­des i vec­kan.

Re­ge­ring­en har nu fat­tat be­slut om en na­tio­nell plan för in­fra­struk­tu­ren för åren 2018-2029.

Sats­ning­en på to­talt 700 mil­jar­der kro­nor pre­sen­te­ra­des av in­fra­struk­tur­mi­nis­ter Thomas Ene­roth (S) och kli­mat- och vice stats­mi­nis­ter Isa­bel­la Lö­vin (MP).

För Stock­holms­om­rå­det in­ne­bär peng­ar­na fle­ra nya spår­byg­gen, mo­der­ni­se­ring av be­fint­lig järn­väg så­väl som sats­ning på fle­ra väg­sträc­kor och sjö­fart.

En av de stör­re sats­ning­ar­na på re­dan be­fint­lig järn­väg är upp­rust­ning­en av tåg­sträc­kan mel­lan Stock­holm cen­tral och Stock­holms söd­ra, den så kal­la­de ”ge­ting­mid­jan”. Ar­be­tet på­går un­der tre som­rar och in­leds i år.

FOTO: MOSTPHOTOS

MILJARDSATSNING. Re­ge­ring­en sat­sar 700 mil­jar­der kro­nor på spår och vägar i lan­det kom­man­de ti­o­års­pe­ri­od. Fle­ra av sats­ning­ar­na rör Stock­holm, bland an­nat en upp­rust­ning av ge­ting­mid­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.