Fler grö­na tak väx­er fram HÅLL­BAR TREND.

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma - Cla­rence Fren­ker

bå­de i Ha­gas­ta­den och i and­ra stä­der i Eu­ro­pa.

– Tit­tar man på bo­stads­hus i and­ra stä­der i Eu­ro­pa har man kom­mit väl­digt långt. Och det är en trend som jag tror även kom­mer hit snart, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Men det va­ri­e­rar ock­så myc­ket be­ro­en­de på vil­ka för­ut­sätt­ning­ar man har i en­skil­da pro­jekt. Ibland kan det va­ra ett se­dum­tak kom­bi­ne­rat med od­lings­lå­dor och ibland har man re­na tak­od­ling­ar och tak­ter­ras­ser. Den tren­den kom­mer helt klart att fort­sät­ta växa sig stark i Sve­ri­ge och Stock­holm.

An­vänds som säl­jar­gu­ment

Det rå­der dock skill­na­der i vil­jan att byg­ga grö­na tak be­ro­en­de på byg­gel­ler bo­stads­form.

En­ligt Magnus Lam­berts­son är Kis­ta Torn Lil­je­holms­ka­jen Ham­mar­by Sjöstad Nor­ra Djur­gårds­sta­den Kvarn­hol­men i Nac­ka Tä­by för­de­len stör­re för kon­tor och bo­stads­rätt då det kan an­vän­das som säl­jar­gu­ment.

– Hy­res­rät­ter har hit­tills va­rit enk­la att hy­ra ut än­då, sä­ger han.

Nan­cy Matts­son, chef för pro­jekt­ut­veck­ling på JM Stock­holm, är för­sik­tig med att kal­la det trend, även om det i dag an­vänds i allt fler pro­jekt. Lil­je­holms­ka­jen och Kis­ta torn är två ex­em­pel, en­ligt hen­ne.

– På 60-ta­let ha­de man en idé om att lyf­ta upp par­ker och mö­tes­rum någ­ra vå­ning­ar upp, vil­ket vi ser ex­em­pel på i Ci­ty. För två tre de­cen­ni­er var det kanske in­te lä­ge för det, men nu har folk bör­jat kom­ma upp till ta­ket och bör­jat an­vän­da det här fjär­de rum­met som man kal­lar det, sä­ger hon.

”Till­fö­ra en di­men­sion”

Hon un­der­stry­ker att det är plat­sen och om­giv­ning­en som av­gör.

– Dels tit­tar vi på hur vi kan gö­ra går­den så at­trak­tiv som möj­ligt. Men ock­så hur vi kan till­fö­ra yt­ter­li­ga­re en di­men­sion, som att an­vän­da ta­ken för att möj­lig­gö­ra vis­tel­sey­tor och so­ci­a­la mö­tes­plat­ser.

FOTO: SKANSKA

SO­CI­ALT. Od­lings­tak i Ham­mar­by Sjöstad, de mind­re bil­der­na är från ta­ken i Nor­ra Djur­gårds­sta­den. Här har bo­stads­ut­veck­lar­na sat­sat på grö­na tak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.