Lyx­byg­ga­re i kon­kurs

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

Ax­x­o­nen Pro­per­ti­es har med­de­lat att de av­veck­lar sin verk­sam­het ef­ter tids eko­no­mis­ka pro­blem. Bo­la­get säl­jer där­med av till­gång­ar­na och av­bry­ter all vi­da­re­ut­veck­ling av si­na bo­stads­pro­jekt i Stock­holm.

Ax­x­o­nen Pro­per­ti­es har fram till nu ut­veck­lat bo­stä­der i pre­mi­um-seg­men­tet, en mark­nad som ta­git en hård smäll i det se­nas­te årets bygg­kris i Stock­holm. Kon­kur­sen in­ne­bär att Oscar Pro­per­ti­es nu tving­as ta till­ba­ka pro­jek­tet Bi­o­gra­fen Pent­houses på Ös­ter­malm, som Ax­x­o­nen ti­di­ga­re köpt för 125 mil­jo­ner kro­nor.

FOTO: AX­X­O­NEN PRO­PER­TI­ES

SKISS. Den pla­ne­ra­de på­bygg­na­den vid Rud­dam­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.