Boll­plan i Rågs­ved rustas upp or­dent­ligt

Nytt konst­gräs och en konst­fru­sen is­ba­na, det ska an­läg­gas på Bä­ver­da­lens boll­plan i Rågs­ved.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström

Boll­pla­nen blir 60 gång­er 40 me­ter stor för sju­man­na­spel och un­der konst­grä­set an­läggs en yta så att det går att konst­fry­sa en is­ba­na vin­ter­tid. Det kom­mer även upp ny be­lys­ning och nya stäng­sel vid pla­nens kort­si­dor. Sta­den stäl­ler ock­så dit en bygg­nad för WC och för­råd och ett ga­rage åt is­ma­ski­nen. Idag finns en grus­fot­bolls­plan på plat­sen som spo­las när det är till­räck­ligt kal­la vint­rar.

Allti­hop be­räk­nas kos­ta 18 mil­jo­ner kro­nor och om tid­pla­nen hål­ler ska det byg­gas från no­vem­ber 2018 till ju­ni 2019. Det är en del i sta­dens sats­ning på så kal­la­de fo­kus­om­rå­den i yt­tersta­den, där Rågs­ved in­går.

– Det här är ett pi­lot­pro­jekt som vi hop­pas myc­ket på som in­ne­bär ett ef­fek­tivt an­vän­dan­de av de id­rott­s­y­tor som finns. För­hopp­nings­vis kan vi gö­ra fler lik­nan­de pro­jekt i fram­ti­den, sä­ger Alexander Lind­holm (S), ord­fö­ran­de i id­rotts- nämn­den, i ett press­med­de­lan­de.

Gö­ran Tid­ström, ord­fö­ran­de för Stock­holms ishoc­key­för­bund, är ock­så nöjd.

– Bris­ten på isy­tor i Stock­holm är stor – det gäl­ler ishal­lar men minst li­ka myc­ket isy­tor för spon­ta­na skrid­sko­ak­ti­vi­te­ter – grun­den för al­la spor­ter på is. Det här in­ne­bär att vi ”tar isen till bar­nen och fa­mil­jer­na”, sä­ger han i ett ut­ta­lan­de.

FOTO: CONNY MÖRKE

SKA FÅ LYFT. Bä­ver­da­lens boll­plan som den ser ut idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.