Ba­ra hy­resly­or i näs­ta etapp på Årsta­fäl­tet

Nu tas näs­ta steg mot 400 nya hy­res­rät­ter på Årsta­fäl­tet, id­rotts­hall och en ny grund­sko­la för 900 ele­ver.

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Eva Ton­ström 0736-006 923 eva.tonstrom@di­rek­tp­ress.se

Ar­be­tet med byg­ge­tapp tre på Årsta­fäl­tet – 400 lä­gen­he­ter, F-9-sko­la och id­rotts­hall – tar ett steg till. Ny­li­gen be­slu­ta­des att stäl­la ut de­talj­pla­nen för gransk­ning, och att någ­ra sa­ker be­hö­ver ut­re­das mer.

Om­rå­det lig­ger i väst­ra de­len av Årsta­fäl­tet, där ko­lo­ni­om­rå­det låg, mot Års­ta par­ti­hal­lar. Lä­gen­he­ter­na byggs i tre kvar­ter och det blir ute­slu­tan­de hy­res­rät­ter. En idé är att byg­ga ta­ken så att det går att od­la där och an­vän­da som ute­plats. Hu­sen kom­mer att ha oli­ka höjd för att ska­pa chans till sol på går­dar och fa­sa­der, en­ligt ar­ki­tek­ter­na.

Det fjär­de kvar­te­ret ut­gör sko­la för 900 ele­ver, en full­stor id­rotts­hall och fle­ra för­sko­lor.

Syn­punk­ter som kom­mit in un­der sam­rå­det för­ra året är bland an­nat att en stör­re del av fäl­tet be­hålls orört än vad som fö­reslås i pla­nen. Det kom­mer dock in­te att änd­ras, där­e­mot ska man se över höj­der­na på hu­sen, hur man ska und­vi­ka att nya ga­tor som an­läggs på Årsta­fäl­tet an­vänds som smit­vä­gar när det är stopp i Söd­ra län­ken och om det går att gö­ra en av för­sko­le­går­dar­na stör­re.

Pla­nen ställs ut för gransk­ning ef­ter som­ma­ren. He­la Årsta­fäl­tet kom­mer att få 6 000 bo­stä­der.

VI­SION. Så här kan det se ut i etapp 3 på Årsta­fäl­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.