Fars­ta stads­del: ”In­te rim­ligt att vi ska be­ta­la mer”

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Eva Ton­ström

Fars­ta stads­del vill att Him­mel och pann­ka­ka fort­sät­ter, men sä­ger att det mås­te ske med hjälp av många ak­tö­rer som är med och be­ta­lar.

– Det är in­te rim­ligt att Fars­ta stads­del ska be­ta­la mer än de re­dan gör med tan­ke på att så få av del­ta­gar­na på Him­mel och pann­ka­ka bor i stads­de­len. De all­ra fles­ta kom­mer från and­ra stads­de­lar och and­ra kom­mu­ner.

Det sä­ger Sara Wret­hed, av­del­nings­chef i Fars­ta stads­del.

– Vi bi­drar re­dan idag mer än många and­ra stads­de­lar till den här grup­pen. Vi har j u ock­så vår f r i t i ds­gård Mor­ris, för yng­re, som är öp­pen två da­gar i vec­kan.

Men stads­de­len är mån om att Him­mel och pann­ka­ka får fort­sät­ta, en­ligt Sara Wret­hed.

– Men det skul­le be­hö­vas ett sam­ar­be­te mel­lan kom­mu­ner och stads­de­lar. Det job­bet skul­le vi kun­na hjäl­pa till med. Det förs­ta man får gö­ra i så fall är att kart­läg­ga var del­ta­gar­na kom­mer ifrån, sä­ger hon.

På så vis skul­le man kun­na ord­na fi­nan­sie­ring­en fram­åt, re­so­ne­rar hon.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

MÖ­TES­PLATS. Him­mel och pann­ka­ka ses i kyr­kans lo­ka­ler var­je tors­dag, men ef­ter års­skif­tet är stor del av fond­peng­ar­na som fi­nan­si­e­rar verk­sam­he­ten slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.