Själv­klart ska el­skåpen sa­ne­ras om de är ski­ti­ga

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - Geo Ax­els­son El­näts­chef Stock­holm, El­le­vio

Svar på Emma Kihl­bergs in­sän­da­re i för­ra vec­kans tid­ning.

För oss är det vik­tigt att vå­ra elan­lägg­ning­ar är re­na och ser bra ut. Där­för har vi ett sam­ar­bets­av­tal med Stock­holms Stad kring klot­ter­sa­ne­ring av vå­ra an­lägg­ning­ar. Du an­mä­ler en­kelt ge­nom att ringa felan­mä­lan på 08-651 00 00 el­ler via el­le­vio.se/klot­ter. I det här fal­let ver­kar mej­len du skic­kat till oss in­te nått fram. Vi har ty­värr haft en del tek­nis­ka pro­blem med vårt kon­takt­for­mu­lär un­der se­nas­te må­na­der­na, men de ska nu va­ra fix­a­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.