De vill ge fot­gäng­a­re mer plats i Stockholm

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan - Pa­trik Wirén

Allt fler stock­hol­ma­re väl­jer att gö­ra si­na re­sor till fots. Men en­ligt Fot­gäng­ar­nas för­e­ning får de gå­en­de all­de­les för li­te ut­rym­me i stads­mil­jön. Nu tar de strid för al­la som pro­me­ne­rar.

”Stockholm är en fot­gäng­arstad. Tret­tio­åt­ta pro­cent av al­la re­sor in­om sta­den görs till fots, vil­ket är en hög siff­ra in­ter­na­tio­nellt sett.”

Tex­ten är häm­tad från Stock­holms stads hem­si­da. På sam­ma si­da finns även en rap­port från april 2018 som vi­sar att an­ta­let fot­gäng­a­re fort­sät­ter att öka. Men trots det mar­gi­na­li­se­ras fot­gäng­ar­na gång på gång i pla­ne­ring­en av stads­mil­jön. Det me­nar i al­la fall Björn Sax Kaij­ser, Emil Frod­lund och Lo­vi­sa Lars­son från Fot­gäng­ar­nas för­e­ning.

– Fot­gäng­ar­na är en grupp som får all­de­les för li­te om­sorg, trots att det finns sto­ra vins­ter för bå­de sam­häl­let och in­di­vi­den om fler väl­jer att gå. Det är ett ut­ta­lat po­li­tiskt mål, men än­då läggs peng­ar­na på sto­ra bil­pro­jekt, sä­ger Björn när vi ses på ett kafé i Gam­la stan.

Hörs för li­te

Fot­gäng­ar­nas för­e­ning (FOT) är en na­tio­nell in­tres­se­or­ga­ni­sa­tion vars främs­ta upp­gift är att be­va­ka fot­gäng­ar­nas in­tres­sen. För­e­ning­en spri­der kun­skap om ak­tu­ell forsk­ning, är en ak­tiv re­miss­in­stans och pub­li­ce­rar eg­na rap­por­ter och de­battar­tik­lar. Tri­on kring bor­det, som al­la ar­be­tar med tra­fik­frå­gor även i si­na yr­kes­rol­ler, me­nar att de gå­en­de är en grupp som hörs all­de­les för li­te sam­ti­digt som cy­klis­ter­na får stör­re ut­rym­me i me­dia och oli­ka fo­rum.

– Dä­re­mot är det vik­tigt att vi in­te stäl­ler cy­klis­ter och fot­gäng­a­re mot varand­ra. När cy­klis­ter­na får en bra in­fra­struk­tur främ­jar det även de gå­en­de. Men vi mås­te gö­ra det enkla­re att gö­ra rätt. Jag var i Kö­pen­hamn ny­li­gen och där upp­står in­te si­tu­a­tio­ner där det är oklart vem som har fö­re­trä­de, be­rät­tar Björn och får med­håll av Emil.

– Här i Stockholm har vi till ex­em­pel of­ta över­gångs­stäl­len mitt på bre­da cy­kel­ba­nor, sä­ger han.

Lo­vi­sa kon­sta­te­rar att det finns en otyd­lig­het i Stockholm som med­för en stor sä­ker­hets­risk. För att vi­sa ett ex­em­pel på en plats där det of­ta upp­står kon­flik­ter mel­lan de oli­ka tra­fiksla­gen le­der hon, Björn och Emil vägen till den hårt tra­fi­ke­ra­de Munk­bro­le­den. Här har fot­gäng­ar­na till­de­lats ett mi­ni­malt ut­rym­me – mel­lan bi­lar och cy­klis­ter.

– Som fot­gäng­a­re har vi ing­en­stans att ta vägen här, sä­ger Emil i sam­ma stund som gång­ba­nan upp­hör och vi tving­as ut på cy­kel­ba­nan för att kun­na fort­sät­ta mot Rid­dar­holms­bron.

Allt fler stock­hol­ma­re väl­jer att gö­ra si­na re­sor till fots. Men en­ligt Fot­gäng­ar­nas för­e­ning får de gå­en­de all­de­les för li­te ut­rym­me i stads­mil­jön.

Mob­ba­de fot­gäng­a­re

Ir­ri­te­ra­de cy­klis­ter mar­ke­rar med su­ra mi­ner och ring­kloc­kor att vi in­te har någon­ting där att gö­ra. Vi snab­bar på ste­gen och är snart åter på gång­ba­nan, går på led för att över­hu­vud­ta­get få plats på den sma­la gång­ba­nan. Den här gång­en är det istäl­let bi­lis­ter­na som blir upp­rör­da på fot­gäng­ar­na som rör sig all­de­les för nä­ra bil­vä­gen. Emil Frod­lund ska­kar på huvudet.

– I vil­ken an­nan stad i Eu­ro­pa har man en stads­mil­jö som ser ut så här?

Jag var i Kö­pen­hamn ny­li­gen och där upp­står in­te si­tu­a­tio­ner där det är oklart vem som har fö­re­trä­de.

FOTO: LIN­DA GREN

TRÅNGT. Lo­vi­sa Lars­son, Emil Frod­lund och Björn Sax Kaij­ser från Fot­gäng­ar­nas för­e­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.