Här hedras Eric med sång och tyst mi­nut

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta/enskede - Mim­mi Ep­ste­in

Tå­rar, mu­sik och regn. I sön­dags hyl­la­des min­net av Eric To­rell på den plats där han blev skju­ten till döds av po­lis.

I sön­dags ge­nom­för­des en ma­ni­fes­ta­tion för att hed­ra min­net av Eric To­rell, den 20-åring med Downs syndrom som blev skju­ten till döds av po­lis ti­digt på tors­dags­mor­go­nen förra vec­kan. En kor­te­ge med mo­tor­cyklar gick vid 13-ti­den från Skarpnäck till Norr­bac­ka­ga­tan i Va­sas­tan. Eric var väl­digt för­tjust i mo­tor­cyklar. Att kor­te­gen star­ta­de i Skarp- näck be­ror på att Erics mam­ma bor där me­dan pap­pan bor i Va­sas­tan. Vid 14-ti­den hölls min­nes­stun­den på in­ner­går­den där han blev skju­ten. Runt 500 per­so­ner var på plats. Även fle­ra me­di­er, bland an­nat dans­ka TV2.

Jan­ne Schaf­fer in­led­de

Många grät när Jan­ne Schaf­fer och Ste­fan Jämt­bäck in­led­de med Ted Gär­destads ”I den sto­ra sor­gens famn”. Se­dan la fa­mil­jen blom­mor på plat­sen där Eric blev skju­ten och ef­ter det hölls en tyst mi­nut. Min­nes­stun­den av­slu­ta­des med allsång av en av Erics fa­vo­rit­lå­tar, Ted Gär­destads ”Sol, vind och vat­ten”. Trots ös­regn och ås­ka stan­na­de många kvar och sjöng.

Per Tho­mas och Mo­ni­ka Ra­der­man ha­de åkt från Kum­la för att hed­ra hans min­ne.

– Vi har go­da vän­ner som har en poj­ke med Downs syndrom. Han har all­tid en disk­bors­te med sig när han går ut för att han ska kän­na sig trygg. Så nu har vi lagt en disk­bors­te på plat­sen där Eric blev skju­ten, som en häls­ning från Te­o­dor, sä­ger Per Tho­mas Ra­der­man.

UPPRUSTAT. Da­lens al­lé har rus­tats och bland an­nat har man lett om dag­vatt­net och ta­git bort bus­kar. Men al­la är in­te nöj­damed re­sul­ta­tet. fat­tigt med tan­ke på hur länge de har hål­lit på med upp­rust­ning­en” sä­ger hon. VILL HA MÖ­TES­PLATS. Andre­as Sweidquist med Elin, 7, skul­le gär­na se mer bän­kar och kanske ett ute­gym i al­lén.

MYC­KET FOLK OCH STARKA KÄNSLOR. Många del­tog i min­nes­stun­den för Eric To­rell. Här får hans mam­ma en kram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.