Nytt bak­slag för hy­res­gäs­ter i Val­la

VEC­KOR EF­TER INFLYTT. Hy­res­gäs­ter krä­ver att ut­rust­ning byts ut

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström

Än­nu ett pro­blem har upp­stått i de ny­re­no­ve­ra­de lä­gen­he­ter­na i Val­la – de nya fry­sar­na fros­tar igen på noll­tid. Nu krä­ver hy­res­gäs­ter att de ska by­tas ut.

Pro­ble­men fort­sät­ter i de ny­re­no­ve­ra­de lä­gen­he­ter­na i Val­la. Kort ef­ter att hy­res­gäs­ter flyt­tat till­ba­ka till si­na lä­gen­he­ter har de­ras nya fry­sar bör­jat fros­ta igen. Yvon­ne Pettersson och hen­nes man flyt­ta­de till­ba­ka i mars och re­dan ef­ter någ­ra vec­kor bör­ja­de fry­sen fyl­las med is och frost.

– Det är in­te klokt, jag har ald­rig va­rit med om nå­got lik­nan­de, sä­ger Yvon­ne, som ock­så är ord­fö­ran­de i lo­ka­la hy­res­gäst­för­e­ning­en i Val­la.

Minst 15 drab­ba­de

Det vi­sa­de sig att minst 15 gran­nar i hu­set har sam­ma pro­blem och ett ti­o­tal har nu kla­gat till Stock­holms­hem. Det har lett till att mon­tö­rer kom­mit ut för att kol­la fry­sar­na.

– Kil­lar­na från Electro­lux sä­ger att det in­te är nå­got fel på fry­sar­na och att de ska hål­la i 16-17 år – hur då, om de re­dan bör­jar så här? sä­ger en gran­ne som kom­mit ner.

De nya fry­sar­na in­te är självav­fros­tan­de, hy­res­gäs­ter­na mås­te allt­så själ­va stänga av och töm­ma dem för att få bort isen. Men att gö­ra det på ett ny­in­lagt par­kett­golv – som fanns som till­val i kö­ket – är helt ga­let, me­nar Yvon­ne.

– Om de ha­de sagt att vi skul­le få en frys som vi mås­te fros­ta av ha­de vi ald­rig valt par­kett i kö­ket. Men ing­en sa­de nå­got. Kom­mer det vat­ten på gol­vet och det får ska­dor mås­te jag be­ta­la det själv, sä­ger Yvon­ne.

Vill ha ny frys

Hon och fle­ra med hen­ne krä­ver nu att få nya fry­sar, som är självav­fros­tan­de. An- dra har valt en va­ri­ant där kyl och frys sit­ter ihop, och där fros­tar fry­sen av sig själv.

Stock­holms­hem sä­ger att fros­ten be­ror på den var­ma som­ma­ren.

– Beske­det från vår le­ve­ran­tör är att det här be­ror på den ex­tre­ma vär­me som va­rit, där­för har det bli­vit ex­tra is­bild­ning. Men vi kom­mer att föl­ja det här, om pro­ble­met fort­sät­ter får vi se om det går att by­ta ut dem, sä­ger Åsa Sten­mark, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Stock­holms­hem.

När det gäl­ler par­kett­golv i kök är det inga pro­blem, en­ligt Åsa Sten­mark.

– Det går att fros­ta av fry­sen än­då, men man bör ju in­te lå­ta vatt­net rin­na ut på gol­vet.

Ett nytt pro­blem har upp­stått i de ny­re­no­ve­ra­de lä­gen­he­ter­na i Val­la – fry­sar­na fros­tar igen på noll­tid. Nu vill hy­res­gäs­ter­na ha nya fry­sar. Kil­lar­na från Electro­lux sä­ger att det in­te är nå­got fel på fry­sar­na och att de ska hål­la i 16-17 år – hur då, om de re­dan bör­jar så här?

FOTO: EVA TON­STRÖM

OANVÄND. Yvon­ne Pettersson vi­sar hur isen bör­jar spri­da sig i fry­sen. Trots att hon in­te ens bör­jat an­vän­da den. ”Vi kanske be­hö­ver knac­ka dörr och skri­va på lis­tor för att krä­va nya fry­sar”, sä­ger hon.

FROSTIGT. Så­här såg det ut i en av fry­sar­na i hu­set ba­ra ett par må­na­der ef­ter atthy­res­gäs­ten flyt­tat in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.