FAMILJELYCKA

På Fa­mil­jens hus i Hög­da­len får ny­bliv­na för­äld­rar chan­sen att träf­fa nya vän­ner.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Elin Jonsson

Tan­ken med Fa­mil­jens hus i Hög­da­len är att un­der ett och sam­ma tak er­bju­da stöd och aktiviteter för barn­fa­mil­jer.

Ett ti­o­tal be­bi­sar, minst li­ka många mam­mor och en pap­pa sit­ter i ett av lo­ka­lens al­la rum. Och BVC-skö­ters­kan An­ni­ca har pre­cis av­slu­tat det förs­ta mö­tet för den här grup­pen med ny­bliv­na för­äld­rar där be­bi­sar­na är ny­föd­da och mam­mor­na är ny­för­lös­ta.

Var­je tis­dag i sex vec­kor kom­mer de ny­bliv­na för­äld­rar­na få chan­sen att kny­ta band med and­ra för­äld­rar, ut­by­ta er­fa­ren­he­ter och um­gås. Skö­ters­kan An­ni­ca kom­mer bland an­nat fö­re­lä­sa om barn­sä­ker­het, in­fek­tio­ner och för­äld­ra­skap.

– Jag tror in­te att al­la vet att den här grup­pen för ny­bliv­na för­äld­rar finns här i Hög­da­len. Jag själv läs­te om det i ett re­por­tage. Be­ho­vet av att träf­fa per­so­ner och ska­pa kon­tak­ter med per­so­ner i sam­ma si­tu­a­tion tror jag är su­per­vik­tigt. Al­la ens vän­ner får ju in­te barn sam­ti­digt. Så jag ser gär­na att vi här ska kun­na um­gås även ut­an­för för­äl­dragrup­pen. Ta en fi­ka el­ler en pro­me­nad, sä­ger Anna Pi­ring­er mam­ma till den el­va vec­kor gam­la Hil­da.

Allt är nytt

För­äld­raråd­gi­var­na Ca­ri­na Ny­ström och Yvon­ne An­ders­son be­rät­tar att pre­cis allt är nytt för de ny­bliv­na för­äld­rar­na. Och ge­men­samt för många av för­äld­rar­na är osä­ker­he­ten i den om­ställ­ning­en, me­nar de bå­da för­äld­raråd­gi­var­na.

– Vi ha­de en pap­pa som kon­sta­te­ra­de att det här med sociala me­di­er och de ”vack­ra och un­der­ba­ra” som på­går där in­te alls var i när­he­ten av hans verk­lig­het. Hans verk­lig­het be­stod ju mest av bajs och klet. Och tack va­re sam­tal med and­ra för­äld­rar på Öpp­na för­sko­lan för­stod han att han in­te var en­sam i baj­set och kle­tet, sä­ger Yvon­ne An­ders­son.

Ett par dör­rar från rum­met där för­äl­dragrup­pen

Hit­ta­de till­ba­ka

pre­cis haft sitt förs­ta mö­te lig­ger Öpp­na för­sko­lan för barn upp till fem år. Lek­saks­hör­na och le­go. Och fi­ka till själv­kost­nads­pris. Kring bor­det sit­ter Mag­da Carls­son med sin åt­ta må­na­der gam­la Co­lin och äter kex. Mag­da be­rät­tar att hon och Co­lin häng­er på Öpp­na för­sko­lan så of­ta det går.

– Det är lätt att iso­le­ra sig när man är mam­ma­le­dig så det är su­per­b­ra att den här verk­sam­he­ten finns. Man får träf­fa folk i sam­ma sits och man slip­per kän­na sig en­sam i allt det nya, sä­ger Mag­da Carls­son. Hon har två barn till så det är in­te förs­ta gång­en hon häng­er på Öpp­na för­sko­lan.

– Jag fick hö­ra om verk­sam­he­ten via BVC för sju år se­dan i sam­band med mitt förs­ta barn. Förs­ta gång­en jag skul­le gå hit så vå­ga­de jag in­te gå in, jag ba­ra stod ut­an­för och tit­ta­de in ge­nom fönst­ret. Det var så myc­ket folk. Till slut tänk­te jag att jag skul­le för­sö­ka igen och då gick jag ti­di­ga­re så jag typ var där först och då gick det bra, sä­ger Mag­da Carls­son.

Mel­lan blöj­by­te­na kan nya vän­skaps­band kny­tas på Fa­mil­jens Hus i Hög­da­len. Ut­ö­ver Öpp­na för­sko­lan, för­äld­raråd­giv­ning och BVC kan ny­bliv­na för­äld­rar mö­tas i en för­äl­dragrupp och de­la med sig av si­na er­fa­ren­he­ter.

Mag­da Carls­son och Co­lin har detöpp­na här­ligt påför­sko­lan

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Lo­vi­sa Gill­berg medFa­li­ne. NYA KOM­PI­SAR. Anna Pi­ring­er med Hil­da och Ju­lia Fors­berg med Nils.

Eva Ton­ström 073-600 69 23, Christof­fer Röstlund 073-600 69 23, Jon­na Claes­son 073-600 69 08, Ham­pus Jarn­lo 073-600 69 06. E-post: tae@di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.