Hy­res­höj­ning ho­tar cent­rum

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Christof­fer Röstlund Jonsson

”Det här är Bagar­mos­sen, in­te Ös­ter­malm.” Så sä­ger to­baks­hand­la­ren Ja­far Che­ra­gi som fått en hy­res­höj­ning med 25 000 kro­nor.

I 20 år har Ja­far Che­ra­gi dri­vit Can­dy­land vid t-ba­nan i Ba­gis. Nu har kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get Stock­holms­hem höjt hans kvar­tals­hy­ra: från 32 630 kro­nor, till 57 372 kro­nor. Bland an­nat är det en år­lig drift­kost­nad på när­ma­re 20 000 kro­nor som lagts på.

Fast om han sä­ger upp sin lo­kal så får han ett ”flytt­bi­drag” på 33 000 kro­nor av Stock­holms­hem.

– Men jag vill va­ra kvar. Det är svårt, här bor ba­ra van­ligt folk. Det här är Bagar­mos­sen, in­te Ös­ter­malm. Jag säl­jer go­dis, in­te guld, sä­ger Che­ra­gi.

En­ligt ho­nom har det va­rit omöj­ligt att för­hand­la med vär­den, som mo­ti­ve­rar påsla­get med att det är mark­nads­an­pass­ning.

Yt­ter­li­ga­re tu­sen­lap­par

Can­dy­land är in­te en­sam­ma. På and­ra si­dan tor­gy­tan har Jal­la livs må­nads­hy­ra ökat med cir­ka 2 000 kro­nor, då en ti­di­ga­re re­duk­tion fal­lit bort.

– Och de har lagt på vat­ten och vär­me, det blir yt­ter­li­ga­re en tu­sen­lapp. Jag har fått be­ta­la för vär­me un­der som­ma­ren! Det är förjäv­ligt, sä­ger äga­ren Esam Al-Na­kip.

Fri­sö­ren Mi­ra Me­de­ni­ca har en an­nan värd än Stock­holms­hem men sä­ger att hon hört ta­las om höj­ning­ar­na som drab­bat vis­sa.

– Jag har fun­nits här i 18 år. Det är svårt att få det att gå runt. Det lil­la cent­ru­met kom­mer att dö, sä­ger Mi­ra Me­den­cia.

Fel peng för plat­sen

På Stock­holms­hem be­kla­gar man att Ja­far Che­ra­gi har en ne­ga­tiv upp­le­vel­se av den för­hand­ling som re­sul­te­ra­de i höj­ning­en. Kom­mu­ni­ka­tö­ren Han­na Grön sä­ger att hans hy­ra in­te för­hand­lats på länge, och nu när av­ta­let löp­te ut såg man ”möj­lig­he­ten att rät­ta till det”.

– Hy­ran var fel. För oss är det vik­tigt att verk­sam­he­ter ska kla­ra sig på lång sikt. Då mås­te man kun­na kla­ra en rim­lig hy­ra, sä­ger Han­na Grön.

Han är rädd för att han in­te kom­mer att kla­ra av den.

– Så är det, ty­värr. Vi har frå­gat ho­nom om han vill hy­ra mind­re, men det var han in­te in­tres­se­rad av.

Men är när­ma­re 60 000 kro­nor en rim­lig hy­ra?

– Vi har gjort den be­döm­ning­en, ja.

Att vat­ten och vär­me nu­me­ra lagts på och att man får be­ta­la oav­sett tem­pe­ra­tur ut­om­hus, sä­ger Han­na Grön är prax­is.

Ja­far Det är svårt att få det att gå runt. Det lil­la cent­ru­met kom­mer att dö

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

ING­ET VAL. To­baks­hand­la­ren Ja­far Che­ra­gi har fått sin hy­ra ju­ste­rad till mark­nads­vär­de: ”Jag har kon­tak­tat ad­vo­kat med han kun­de in­te hjäl­pa mig.”

FÖRBANNAD. Esam Al-Na­kip tyc­ker det är märk­ligt att be­hö­va be­tala för vär­me i som­mar­het­tan.

ORO­LIG. Fri­sö­ren Mi­ra Me­de­ni­ca är rädd att Bagar­mos­sens cent­rum ska dö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.