Youtu­be-kän­dis till Hög­da­lens bib­li­o­tek

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström

17-åring­en och youtu­bern Li­sa ”Miss­li­si­bell” Jons­son kom­mer till Hög­da­lens bib­li­o­tek fre­da- gen den 19 ok­to­ber för att pra­ta om din bok ”Ni vann ald­rig”.

Youtu­bern Li­sa ”Miss­li­si­bell” Jons­son, 17, som kom­mer till Hög­da­lens bib­li­o­tek 19 ok­to­ber för att pra­ta om din bok Ni vann ald­rig.

Du har blog­gat se­dan du var tio år och har en halv mil­jon föl­ja­re på Instagram – hur bör­ja­de det?

– Än­da se­dan låg­sta­di­et har jag va­rit re­tad och in­te haft så myc­ket kom­pi­sar och det gjor­de att j ag satt hem­ma myc­ket och ri­ta­de och pyss­la­de. Så när jag fick min förs­ta da­tor blev jag helt fa­sci­ne­rad och bör­ja­de spe­la in eg­na vi­de­os, där jag smin­ka­de mig på oli­ka sätt och hit­ta­de på sa­ker.

När bör­ja­de du för­stå att du har väl­digt många tit­ta­re?

– Det var vid min förs­ta fan-träff när jag var 12 år. Mam­ma och jag skul­le till Ul­la­red och jag skrev om ni vill träf­fa mig kom till smin­ket kloc­kan 14. Det blev så myc­ket folk att vak­ter­na fick kö­ra ut oss al­li­hop. Då för­stod jag hur stort det ha­de bli­vit.

Hur ser du på blog­gan­det – hob­by el­ler jobb?

– Det är en hob­by, men sam­ti­digt kan jag le­va på det. Så bå­de och. Jag får ut­lopp för min kre­a­ti­vi­tet och väl­jer att sam­ar­be­ta med fö­re­tag som jag tyc­ker ver­kar bra. Be­rät­ta om din bok. – Den hand­lar om mitt liv, hur jag bör­ja­de blog­ga och om hög­sta­di­et då jag blev mob­bad och ut­fryst i tre år. Mobb­ning­en fort­sat­te på so­ci­a­la me­di­er där de spred ela­ka sa­ker om mig. Jag hop­pas att boken kan hjäl­pa and­ra som ut­sätts att vå­ga be­rät­ta.

Sista frå­gan – när tän­ker du gå gym­na­si­et?

– Min plan är att skip­pa det fak­tiskt. Vill jag skaf­fa mig en ut­bild­ning se­na­re i li­vet finns det and­ra vägar. I min bok be­skri­ver jag var­för jag valt bort det.

Ti­den för be­sö­ket den 19 ok­to­ber är kloc­kan 17.

FO­TO: OLA KJELBYE

KÄND PÅ IN­TER­NET. You­tou­bern Miss­li­si­bell be­sö­ker Sö­derort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.