Upp­dra­get: Fixa för­sko­le­plats åt 200 barn

Tidningen Årsta / Enskede - - Arsta/Enskede - Eva Ton­ström

200, så många barn i ny­an­län­da fa­mil­jer be­hö­ver en för­sko­le­plats i Enske­de-Års­ta-Van­tör den när­mas­te ti­den. En ut­ma­ning, men det går, sä­ger för­sko­le­che­fen.

Tre nya bo­stads­om­rå­den hål­ler på att fär­dig­stäl­las just nu med lä­gen­he­ter åt ny­an­län­da fa­mil­jer som har up­pe­hålls­till­stånd. To­talt rör det sig om 280 lä­gen­he­ter för­de­lat i Ör­by, Slakt­hus­om­rå­det och Hag­sät­ra. Det be­ty­der att li­ka många fa­mil­jer kom­mer att flyt­ta in och de­ras barn be­hö­ver en för­sko­le­plats.

– Vi har ta­git höjd för att kla­ra av 200 barn, men i prak­ti­ken kanske det ba­ra blir 150-175 som vill ha en plats, sä­ger Karin Åberg, chef för för­sko­lor­na i Enske­deÅrs­ta-Van­tör.

Först ut är Ör­by. Där be­räk­nas 70 barn i ål­dern 1-5 år be­hö­va en plats och pla­nen är att de ska gå i den till­fäl­li­ga för­sko­lan på Rå­by­vä­gen. Fy­ra av­del­ning­ar har re­dan öpp­nats åt barn som eva­ku­e­rats från en an­nan för­sko­la och

yt­ter­li­ga­re tre av­del­ning­ar öpp­nas åt ny­an­län­da barn med start i ok­to­ber.

Ef­ter det kom­mer mo­dul­hu­sen i Slakt­hus­om­rå­det att fyl­las. 129 fa­mil­jer bör­jar flyt­ta in i ja­nu­a­ri och där hand­lar det om 90 barn som be­hö­ver för­sko­le­plats. De kom­mer att få plats på be­fint­li­ga för­sko­lor i Da­len och Blås­ut, en­ligt stads­de­len.

Sista om­rå­det att flyt­ta in är Hag­sät­ra, där det byggs 50 lä­gen­he­ter med in­flytt­ning i april. Där be­räk­nas 35 barn be­hö­va en plats och de får gå på en till­fäl­lig för­sko­la på Hag­sätra­vä­gen 115, ihop med barn som eva­ku­e­rats från en för­sko­la som re­no­ve­ras.

Stads­de­len ska in­for­me­ra al­la fa­mil­jer om att det finns plat­ser åt de­ras barn och nu på­går ar­be­tet med att an­stäl­la fler pe­da­go­ger. En ut­ma­ning är att bar­nen har oli­ka mo­ders­mål, men stads­de­len har re­dan idag många an­ställ­da på si­na för­sko­lor som ta­lar fler språk än svens­ka, en­ligt Karin Åberg, så det finns kun­skap.

Vi har ta­git höjd för att kla­ra av 200 barn.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

NYINFLYTTADE. Fa­mil­jer­na i Ör­by bör­ja­de flyt­ta in i som­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.