Mer julpynt till Öst­ber­ga i vin­ter

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm - Per Brandt

Stock­holms får sin förs­ta vin­ter­gå­ga­ta. Dess­utom ska det bli mer jul­be­lys­ning och ak­ti­vi­te­ter, fram­förallt i för­or­ten.

Som­mar­gå­ga­tor­na un­der pro­jek­tet Le­van­de Stock­holm har pre­cis stop­pats un­dan. Men pro­jek­tet ska le­va vi­da­re, det ska allt­så blir mer le­van­de även den kal­la års­ti­den vill sta­den.

I år ska man tes­ta att ha en vin­ter­gå­ga­ta, på Norr­tulls­ga­tan, mel­lan Vi­dar­ga­tan och Oden­plan.

De­len var även som­mar­gå­ga­ta och möb­ler­na där kom­mer läm­nas kvar men ”an­pas­sas till vin­ter­tid” och det ska även bli vin­ter­väx­ter.

Även Gam­la Bro­ga­tan i Ci­ty kan bli vin­ter­gå­ga­ta, nå­got sta­den till­sam­mans med fas­tig­hets­ä­ga­re och Ci­ty i sam­ver­kan kol­lar på.

Men det är in­te ba­ra i in­ners­tan som det ska li­vas upp. En­ligt sta­den ska fle­ra av sats­ning­ar­na vin­ter­tid rik­tas till de sju pri­o­ri­te­ra­de stads­de­lar: Rin­ke­by-Kis­ta, Spånga-Tens­ta, Häs­sel­byVäl­ling­by, Skär­hol­men, Enske­de-Års­ta-Van­tör, Fars­ta och Skarpnäck. Bland an­nat ska det bli mer jul­grans­utsmyck­ning vid La­ga­plan och Öst­ber­ga.

Sta­den vill även få till fler ak­ti­vi­te­ter kring al­la de­ras ut­ställ­da jul­gra­nar, som pys­sel­verk­stä­der, ring­dans el­ler mu­sikupp­trä­dan­den, ge­nom sam­ar­be­te med lo­ka­la för­e­ning­ar, kul­tur­för­valt­ning­en och stads­de­lar­na.

På sam­ma sätt hop­pas sta­den få till fle­ra ak­ti­vi­te­ter kring de kommunala is­ba­nor­na.

På Sö­der­malm blir det re­pris på för­ra årets sats­ning med is­ba­na, släng­käl­ke och snö­hög i Fat­bur­spar­ken och i Järn­vägspar­ken vid Te­gel­bac­ken kom­mer en stor ljus­in­stal­la­tion till­ba­ka.

FO­TO: MOSTPHOTOS

MER LJUS. Tra­fik­nämn­den ska klub­ba ige­nom för­sla­get den 18 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.