Ord­nings­vak­ter har koll – för Älv­sjös tåg­pend­la­re

NYA KOMMUNALA VAKTER. ”Vi vill att 10 000 pend­la­re ska slip­pa gå ge­nom haschrök”

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Kommunala ord­nings­vak­ter pat­rul­le­rar nu i Älv­sjö. De ska ska­pa trygghet ba­ra ge­nom att sy­nas. Men myc­ket hand­lar om att ge väg­be­skriv­ning­ar.

– Sor­ry boss! On­ly fi­ve mi­nu­tes, ok boss? – No, you ha­ve to go now. Andre­as Go­li­ats för­kla­rar be­stämt vad som gäl­ler, och för han­den i en väl­be­kant gest mot kom­mu­ni­ka­tions­ra­di­on på sin ax­el.

Det lugg­slit­na gäng­et sam­lar ihop si­na pi­na­ler – väs­kor, sprit­flas­kor, cigg, en cy­kel – och för­svin­ner ut ur cy­kel­ga­ra­get vid sta­tio­nen. De fem dag­dric­kar­na lom­mar iväg längs buss­ga­tan, med ord­nings­vak­ter­nas va­kan­de blic­kar mot ryg­gen. ”Det här ska folk in­te be­hö­va mö­ta när de par­ke­rar si­na cyklar”, sä­ger patrul­len.

– Näs­tan all­tid räc­ker det med att ba­ra pra­ta i ra­di­on. Då för­står de att man ro­par på fler. Över­lag lyss­nar man på oss, sä­ger Tom Ot­ter, plat­s­an­sva­rig på sä­ker­hets­bo­la­get No­kas.

De har fy­ra patrul­ler – nio vakter – som i bi­lar pryd­da med sta­dens of­fi­ci­el­la log­ga och färg kör runt på upp­drag av kom­mu­nen.

För att pra­ta by­rå­kra­tis­ka är det en am­bu­le­ran­de och upp­sö­kan­de verk­sam­het, en stö­dre­surs åt po­li­sen. Nytt se­dan au­gusti är att Älv­sjö cent­rum in­går.

En­ligt po­li­ti­ker­na be­hövs pri­va­ta ord­nings­vak­ter i skat­te­be­ta­lar­nas tjänst för att med­bor­gar­nas trygghet sjun­ker och för att po­li­sen in­te räc­ker till. Som i som­ras då vak­ter­na fick ta många larm om gril­lan­de trots eld­nings­för­bud. Hjärt­stopp är en an­nan sak de åker på då var­je for­don har en de­fi­bril­la­tor.

– Jag äls­kar det här job­bet. Vi finns till för män­ni­skor­na som bor här. Det hand­lar om att nö­ta as­falt, sy­nas ute på ga­tor­na och ska­pa en trygghet ge­nom att va­ra där, tyc­ker Ot­ter.

15 mi­nu­ters när­va­ro

De ar­be­tar en­ligt 15-mi­nu­ters­me­to­den: par­ke­ra bi­len syn­ligt så att dess när­va­ro bi­drar till sä­ker­he­ten, för att se­dan knal­la runt i en kvart. Syns de för länge vän­jer sig folk vid dem, pre­cis som med en sop­tun­na i ga­tu­bil­den. Den lug­nan­de ef­fek­ten av­tar. Så ef­ter 15 mi­nu­ter åker de vi­da­re till näs­ta stopp.

Det hand­lar myc­ket om män­ni­skor i sam­häl­lets pe­ri­fe­ri – svens­ka pils­nergub­bar, Ken­ta och Stof­fe, EU-mi­gran­ter – som blir till­sag­da att de in­te får dric­ka al­ko­hol på just den plat­sen.

Lyss­nar de in­te blir blir det av­vis­ning: först ver­balt, se­dan fy­siskt. Sista ste­get är ett gri­pan­de. Vak­ter­na und­vi­ker helst det så långt som det går då de sak­nar för­va­rings­ut­rym­men i vän­tan på po­lis.

Väg­be­skriv­ning­ar

Att ge helt van­li­ga väg­be­skriv­ning­ar in­går ock­så i de­ras ru­ti­ner. Ba­ra un­der vår kor­ta vand­ring kom­mer två grå­hå­ri­ga re­pre­sen­tan­ter för ge­ne­ra­tio­nen ut­an smartp­ho­nes, och ber om hjälp att hit­ta rätt. Mins­ta in­te­ra­ge­ran­de, från ”var lig­ger den af­fä­ren?” till att om­hän­der­ta en fly­en­de bråk­sta­ke, rap­por­te­ras och bok­förs: ”Kun­den ska ve­ta vad den får för si­na peng­ar.”

– Se­nast nu i vec­kan hjälp­te vi en mam­ma att hit­ta sitt barn. Då kän­ner man sig be­ty­del­se­full, sä­ger Pa­me­la Vas­quez, som har 17 års er­fa­ren­het av yr­ket.

Hon hål­ler koll på unga tje­jer som åker från för­or­ten och häng­er på Plat­tan, där Vas­quez ock­så ar­be­tar. De um­gås i fel kret­sar, lö­per risk att ut­nytt­jas sex­u­ellt och bör­ja med dro­ger. Vas­quez har ett ex­tra öga på dem, pra­tar med po­li­sen och kan gö­ra en oro­san­mä­lan till soc.

– Tje­jer­na kom­mer fram till mig och öpp­nar upp sig. Jag får ve­ta myc­ket om de­ras fa­mil­je­liv.

Viss brotts­lig­het är knu­ten till geo­gra­fi. Och vak­ter­na är väl med­vet­na om att de ba­ra flyt­tar på pro­ble­met. Som med den om­skriv­na drog­han­deln i Älv­sjö.

Även om vis­sa af­fä­rer ald­rig blir av då patrul­len dy­ker upp, och för­säl­jar­na av­lägs­nar sig, så för­svin­ner den ald­rig helt. Och det är in­te hel­ler vak­ter­nas upp­gift att ar­be­ta med drog­han­del. Det har de var­ken ut­bild­ning el­ler verk­tyg för.

– Men om 10 000 pend­la­re slip­per gå ge­nom haschrök i Älv­sjö, så är det än­då 10 000 per­so­ner. Vi gör stor skill­nad i folks var­dag ba­ra ge­nom att stå där och va­ra skö­na du­des och du­det­tes. Så job­bet känns säl­lan tröst­löst, sä­ger Ot­ter.

Se­nast nu i vec­kan hjälp­te vi en mam­ma att hit­ta sitt barn. Då kän­ner man sig be­ty­del­se­full.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

PÅ PLATS. I li­te mer än en må­nad har de nya vak­ter­na pat­rul­le­rat Älv­sjö cent­rum och sta­tion.

BILLBURNA. Ar­bets­le­da­ren Andre­as och Tom Ot­ter rul­lar mel­lan Fars­ta och Älv­sjö.

PÅ ÄLV­SJÖ TORG. Pa­me­la Vas­quez och Andre­as Go­li­ats vid bi­lar­na som bär Stock­holms log­ga och färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.