Sex dö­da i skjut­ning­ar i Stock­holm

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm - Cla­rence Fren­ker

Hit­tills i år har 73 skjut­ning­ar in­träf­fat i Stock­holms län. Av des­sa har sex haft död­lig ut­gång och yt­ter­li­ga­re 35 re­sul­te­rat i ska­dor. Men en­ligt po­li­sen hand­lar det än­då om ett trend­brott.

An­ta­let skjut­ning­ar i Stock­holms län är hit­tills i år fär­re jäm­fört med sam­ma pe­ri­od de fö­re­gå­en­de tre åren. Det vi­sar en sam­man­ställ­ning från po­li­sen där samt­li­ga be­kräf­ta­de skjut­ning­ar från års­skif­tet fram till 19 sep­tem­ber listas.

To­talt har 73 skjut­ning­ar rap­por­te­rats un­der pe­ri­o­den i år. Och av des­sa ha­de 6 död­lig ut­gång och yt­ter­li­ga­re 35 re­sul­te­rat i ska­da­de.

Det kan jäm­fö­ras med sam­ma pe­ri­od un­der 2017 då 91 be­kräf­ta­de skjut­ning­ar re­sul­te­ra­de i tolv av­lid­na och 30 ska­da­de.

En­ligt po­li­sen är minsk­ning­en ett trend­brott och ett re­sul­tat av den sär­skil­da in­sat­sen Max, som har på­gått i lä­net se­dan års­skif­tet för att stäv­ja den se­dan länge ökan­de våldskur­van i Stock­holm.

– Vi har haft den här sär- skil­da in­sat­sen Max där vi job­bar rik­tat mot nar­ko­ti­ka på ett tyd­ligt sätt mot de mest vålds­be­näg­na kri­mi­nel­la nät­ver­ken. Vi drar slut­sat­sen att vi nu ser vis­sa re­sul­tat av den sats­ning­en. Det är än­då en bryt­ning, sä­ger Stock­holmspo­li­sens pressta­les­per­son Ca­ri­na Ska­gerlind.

Un­der pe­ri­o­den

Un­der sam­ma pe­ri­od 2017 sked­de

Un­der sam­ma pe­ri­od 2016: NORD To­talt an­tal skjut­ning­ar: An­tal dö­da: An­tal ska­da­de: CI­TY To­talt an­tal skjut­ning­ar: An­tal dö­da: An­tal ska­da­de:

Un­der sam­ma pe­ri­od 2015: SYD To­talt an­tal skjut­ning­ar: An­tal dö­da: An­tal ska­da­de: HE­LA STOCK­HOLMS LÄN To­talt an­tal skjut­ning­ar: An­tal dö­da: An­tal ska­da­de:

2018-01-01 till 201809-19 har det in­träf­fat 73 be­kräf­ta­de skjut­ning­ar som re­sul­te­ra­de i sex av­lid­na och 32 ska­da­de i Stock­holms län.91 be­kräf­ta­de skjut­ning­ar som re­sul­te­ra­de i 12 av­lid­na och 30 ska­da­de.90 be­kräf­ta­de skjut­ning­ar som re- Skjut­ning­ar to­talt 1 jan 2018 – 19 sep­tem­ber 2018 i re­spek­ti­ve po­lis­om­rå­de i Stock­holm: sul­te­ra­de i sju av­lid­na och 34 ska­da­de.82 be­kräf­ta­de skjut­ning­ar som re­sul­te­ra­de i nio av­lid­na och 31 ska­da­de.4.2.21.1.35.6.0.6.10.32.32.73.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.