Bo­en­de för hem­lö­sa stänger in­för vin­tern

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm - Cla­rence Fren­ker

Cir­ka 60 av de li­te drygt 1 000 bo­en­de­plat­ser för hem­lö­sa som Stock­holms stad för­fo­gar över stängs. Bland an­nat stänger ak­ut­bo­en­det i Ham­mar­by­höj­den.

Ham­mar­by­bac­kens pla­ne­rings­hem, som är ett ak­ut­bo­en­de för hem­lö­sa med 32 plat­ser, stängs ner. Det rap­por­te­rar Sveriges Ra­dio P4.

De bo­en­de själ­va är starkt kri­tis­ka till sta­dens be­slut och me­nar att det kom­mer ska­pa pro­blem när vin­ter­ky­lan slår till.

– Det här kom­mer le­da till en ka­ta­strof för hem­lö­sa i Stock­holm. Män­ni­skor kom­mer att dö, sä­ger en av dem till P4.

Även An­ka­rets bo­en­de pla­ne­ras att stäng­as, dock är ing­et be­slut fat­tat än­nu, Det in­ne­bär att 61 av de to­talt 1000 bo­en­de­plat­ser med stöd för hem­lö­sa som sta­den för­fo­gar över kom­mer att för­svin­na.

Stock­holms stad har en tak över hu­vu­det-ga­ran­ti som ska se till att al­la hem­lö­sa i akut be­hov av sov­plats ska er­bju­das en. En­ligt so­ci­al­tjäns­ten kom­mer ga­ran­tin att hål­las även fram­ö­ver.

– Al­la som har be­hov kom­mer att få plast på and­ra stäl­len, sä­ger Jen­ny Swärd på So­ci­al­tjäns­ten till SR.

Kri­ti­ker an­ser att tak över hu­vud-ga­ran­tin har bris­ter ef­tersom den en­dast om­fat­tar per­so­ner skriv­na i Stock­holm och s om har e t t per­son­num­mer.

STÄNGS. Ham­mar­by­bac­kens ak­ut­bo­en­de ska in­te läng­re er­hål­la plat­ser åt hem­lö­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.