Se till att re­no­ve­ra smart hem­ma

Tidningen Årsta / Enskede - - Hem & Inspiration -

Ef­ter en het som­mar där vi knap­past or­kat lyf­ta ett verk­tyg är nu den kal­la­re hös­ten här.

Med den kom­mer möj­lig­he­ter att job­ba in­om­hus, i sitt hem med re­no­ve­ring­ar av oli­ka slag.

Ska du fixa till en by­rå, byg­ga en vägg­fast rund hyl­la el­ler fixa en ba­stu – tänk på att tän­ka på en hel del i för­väg re­dan!

I en un­der­sök­ning från Horn­bach i bör­jan av året sva­ra­de 77 pro­cent att de pla­ne­rar att byg­ga, re­no­ve­ra el­ler gö­ra i ord­ning träd­går­den un­der året.

Oav­sett hur ru­ti­ne­rad man är som hem­ma­fix­a­re finns det vis­sa gre­jer som du bör ha i åtan­ke in­för en re­no­ve­ring.

Bryt ner job­bet i mind­re de­lar för att se till att du in­te mis­sar nå­got vik­tigt. När allt är över­skåd­ligt är det lät­ta­re att gö­ra en re­a­lis­tisk tids­pla­ne­ring för vad som ska gö­ras när. Det finns vis­sa ty­per av hem­ma­jobb som in­te är lämp­li­ga att ge sig på ut­an re­jält på föt­ter­na.

Re­no­ve­ring av bad­rum är ett per­fekt ex­em­pel ef­tersom det finns många reg­ler som mås­te föl­jas vid så­na ar­be­ten.

Du får gö­ra det själv om job­bet blir fack­man­na­mäs­sigt ut­fört, men vis­sa för­säk­rings­bo­lag god­kän­ner ba­ra er­sätt­ning vid even­tu­el­la pro­blem om job­bet gjorts av fack­man.

Ge­nom att se över vad som fak­tiskt finns be­stämt ris­ke­rar du in­te att re­no­ve­ra på fel sätt.

Vis­sa ar­be­ten krä­ver mer kun­skap av den som ut­för dem och and­ra ar­be­ten mås­te en­ligt lag ut­fö­ras av fack­man.

El och vvs är två ex­em­pel på jobb hem­ma som du mås­te ta in hant­ver­ka­re för att ut­fö­ra. Sen finns det jobb som du får gö­ra själv, men kanske ska tän­ka över om du bor­de. Tänk ef­ter re­dan i pla­ne­rings­sta­di­et vad som kan bli för svårt och över­väg att ta hjälp med de de­lar­na. Det kom­mer spa­ra bå­de tid och ener­gi.

En god tum­re­gel är att all­tid räk­na med att kö­pa 10 pro­cent mer av de ma­te­ri­al du kom­mer an­vän­da, än vad du först tänkt.

An­nars ris­ke­rar du att ham­na i ett lä­ge där du helt plöts­ligt har för li­te vir­ke på grund av spill, skar­var och an­nat.

Tänk på al­la mind­re de­lar av ar­be­tet som kom­mer kos­ta peng­ar och ta med dem i bud­ge­ten di­rekt. Det­ta för att in­te kost­na­den för de mind­re sa­ker­na ska kom­ma som en över­rask­ning när du re­dan tyc­ker du lagt myc­ket peng­ar på tyng­re ma­te­ri­al.

Jäm­för gär­na pri­ser­na hos oli­ka bygg­va­ru­hus på det du kom­mer an­vän­da myc­ket av.

För att in­te kost­na­der­na för ar­be­tet ska dra iväg mer än nöd­vän­digt är det en god ide att lå­na det du be­hö­ver i verk­tyg och ma­skin­väg.

Ett nå­got dy­ra­re al­ter­na­tiv är att hy­ra ma­ski­ner hos bygg­va­ru­hus, men det är fort­fa­ran­de bil­li­ga­re än att kö­pa en ny vin­kelslip som du ba­ra be­hö­ver ett få­tal gång­er un­der ar­be­tet.

Do­ku­men­te­ra un­der ar­be­tes gång. Det­ta för att tyd­ligt se att du gör fram­steg och för att ha nå­got att se till­ba­ka på när re­no­ve­ring­en är gjord. Vi­sa gär­na bil­der­na för vän­ner el­ler be­kan­ta som är kun­ni­ga för att få tips och råd på vägen.

För­u­tom det kan det va­ra bra att ha i för­säk­rings­syf­te om det skul­le be­hö­vas.

FO­TO: MOSTPHOTOS

PLANERA. Med nog­grann struk­tur på pro­jek­tet mins­kar du ris­ken för trå­kig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.