HEM­MA

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

RÄN­TAN

Rän­tan för­vän­tas gå upp

KON­JUNK­TU­REN

De går bra för Stock­holm

BAN­KER­NAS KRAV

De skärp­ta amor­te­rings­kra­ven,

PSYKOLOGISKA FAK­TORN

Vik­ti­ga­re för ny­pro­du­ce­rat

VIL­LA EL­LER BOSTADSRÄTT

Vil­la­mark­na­den har in­te haft

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

MATS WIL­HELMS­SON. Pro­fes­sor i fas­tig­het­s­e­ko­no­mi på KTH. AN­NA GRA­NATH HANS­SON. Fors­kar in­om fas­tig­het­s­e­ko­no­mi.SVÅRBEDÖMT. Trots att lä­get på bo­stads­mark­na­den sta­bi­li­se­rat sig un­der hös­ten tor­nar vis­sa oros­moln upp sig.och en höj­ning kan ske re­dan i vin­ter. Ef­fek­ten av det­ta är än­nu oklart men det är nor­malt re­dan in­räk­nat i pris­sätt­ning­en. Som högst vän­tas rän­tan lan­da påfy­ra pro­cent, en­ligt Wil­helms­son.och ingen­ting ty­der på någ­ra för­änd­ring­ar i när­tid. Det som häm­mar ut­veck­ling­en i nu­lä­get är möj­lig­he­ten att loc­ka bra ar­bets­kraft till följd av bo­stads­pro­ble­ma­ti­ken.med en tyd­li­ga­re kopp­ling till skuld­sätt­ning och lön, har i en del fall ökat hus­hål­lens ut­gif­ter för bo­en­det och vis­sa grup­per har fått det än­nu svå­ra­re att ta sig in på mark­na­den. Men de som kö­per nu an­ses kla­ra de lån de har fått.än för det gam­la be­stån­det. Det finns för­vänt­ning­ar och far­hå­gor på vad som ska hän­da med de nya för­e­ning­ar­nas eko­no­mi i fram­ti­den vil­ket kan spä på yt­ter­li­ga­re ned­gång­ar.sam­ma upp­gång som bo­stads­rät­ter­na se­nas­te åren och har en sta­bi­la­re pris­bild. En del små­hus­pro­du­cen­ter har det dock svårt att få eko­no­mi i ny­byg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.