För­bjud mobb­ning i po­li­ti­ken!

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - Gun­nar Hafström

Det är kons­tigt att me­dan det är för­bju­det att mob­ba i sko­lan så ver­kar mob­bing va­ra tillå­tet mel­lan po­li­ti­ker un­der en val­rö­rel­se och in­om riks­da­gen!

Det mins­ta man kan be­gä­ra är väl att po­li­ti­ker och riks­dags­le­da­mö­ter upp­trä­der ar­tigt och vän­ligt mot varand­ra över par­ti­grän­ser­na, även om man har oli­ka åsik­ter.

Det bor­de ock­så va­ra var­je par­ti­le­da­res skyl­dig­het att i da­gens po­li­tis­ka lä­ge för­sö­ka få till stånd sam­för­stånds­lös­ning­ar över par­ti- och block­grän­ser­na för att så snart som möj­ligt få till stånd en fun­ge­ran­de riks­dag, som kan re­pre­sen- te­ra så många som möj­ligt av de bo­en­de i Sve­ri­ge!

In­för näs­ta val bör par­ti­le­dar­na lå­ta bli att ute­slu­ta vis­sa re­ge­rings­al­ter­na­tiv un­der val­kam­pan­jen för att in­te ett upp­re­pat död­lä­ge i re­ge­rings­frå­gan skall upp­stå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.