DALENFÖRENINGEN SMIDER NYA PLA­NER

För­e­ning­en ens­ke­de­da­len.org bil­da­des för att ska­pa lugn och trygghet i Da­len. Nu fi­rar med­lem­mar­na och smider nya pla­ner.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström

För­e­ning­en ens­ke­de­da­len.org har snabbt bli­vit en del av Da­len. Den här vec­kan fyl­ler de ett år och har hun­nit dra igång fle­ra sa­ker i om­rå­det – för­ra vec­kan bjöd de in ar­tis­ten Tim­buk­tu, de har fått igång natt­vand­ring, läm­nat in för­slag om kafé i Da­len­par­ken och job­bat för att få dit ett Da­len com­mu­ni­ty cen­ter.

Sam­las på kvar­ters­gård

För­e­ning­en star­ta­des av ett gäng Da­len­bor som vil­le ska­pa lugn och bätt­re ge­men­skap i om­rå­det, ef­ter år av oro­lig­he­ter, med bland an­nat bus­kör­ning­ar, drog­han­del och skjut­ning­ar. Det förs­ta de gjor­de var att dra igång natt­vand­ring­en och star­ta sam­ar­be­ten, med bland and­ra stads­de­len, ung­doms­går­den och bib­li­o­te­ket. Upp­dra­get: Att stär­ka trygg­he­ten och ge­men­ska­pen i Da­len, ska­pa en käns­la av sam­hö­rig­het, ord­na mö­ten och ak­ti­vi­te­ter.

Ett 30-tal Da­len­bor har natt­vand­rat re­gel­bun­det se­dan dess och de har sin upp­sam­ling och fi­ka i Da­lens kvar­ters­gård.

– Det har va­rit jät­te­bra, det har gjort att vi lärt kän­na många av ung­do­mar­na, sä­ger Karl-Jo­han Englund, som sit­ter med i för­e­ning­ens sty­rel­se.

Vand­ring­ar­na, och and­ra ak­ti­vi­te­ter som för­e­ning­en lig­ger bakom, har bi­dra­git till bätt­re stäm­ning över­lag i Da­len, tyc­ker de tre som tid­ning­en träf­far.

– Ba­ra det att många ung­do­mar he­jar när vi syns på Ica är ett jät­telyft, man kän­ner igen varand­ra, sä­ger Kar­lJo­han.

– Det är stor skill­nad jäm­fört med när vi bör­ja­de. När det gäl­ler tju­våk­ning­ar­na, förs­ta gång­en stod vi och skrek på varand­ra, nu har vi en viss di­a­log, sä­ger An­na­le­na Sand­gren, även hon med i sty­rel­sen.

Kafé på g i par­ken

Pre­cis nytt är att de har bör­jat sam­ar­be­ta med Ham­mar­by- sko­lan Söd­ras för­äld­rar, som kom­mer att få kväl­lar till­de­la­de klass­vis att va­ra med och natt­vand­ra.

– Många av Da­len­bar­nen går i den sko­lan, där­för är det bra att sam­ar­be­ta med dem, sä­ger Karl-Jo­han.

Vik­tigt med kafé

En vik­tig och bra sak är idén om ett kafé i Da­len­par­ken. Det kom upp ef­ter ett sam­tal med ung­do­mar­na på kvar­ters­går­den, vad de sak­nar. För­e­ning­en no­te­ra­de de­ras öns­ke­mål och skic­ka­de in det till stads­de­len.

– Var­för ska man be­hö­va gå till Press­by­rån och kö­pa glass om man är i par­ken? Tan­ken är att kafé­et ska va­ra ett so­ci­alt pro­jekt där ung­do­mar ska kun­na som­mar­job­ba, sä­ger Karl-Jo­han.

Nu är det i rull­ning och kom­mer att tes­tas näs­ta år.

För­e­ning­en vill ock­så va­ra re­miss­in­stans in­för byg­gen som pla­ne­ras och va­ra med på fas­tig­hets­ägar­mö­ten i om­rå­det.

– Ens­ke­de­da­len.org ska va­ra en platt­form för Da­len­bor­na, där de kan en­ga­ge­ra sig och få in­for­ma­tion, och vi hop­pas att det ska le­va länge, sä­ger Pet­ra Rä­i­sä­nen, som ock­så är med i för­e­ning­ens sty­rel­se.

Det har va­rit jät­te­bra, det har gjort att vi lärt kän­na många av ung­do­mar­na.

Da­len­bor­na Pet­ra Rä­i­sä­nen, An­na­le­na Sand­gren och Kar­lJo­han Englund är en­ga­ge­ra­de i för­e­ning­en.

FO­TO: JANNIE FLODMAN

EN­GA­GE­RA­DE. För­e­ning­en ens­ke­de­da­len.org fyl­ler ett år och har myc­ket på gång. Da­len­bor­na An­na­le­na Sand­gren, Pet­ra Rä­i­sä­nen och Karl-Jo­han Englund är rätt ord­ning är en­ga­ge­ra­de i för­e­ning­en.

Karl-Jo­han Englund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.