Hö­ka­räng­ens T-tun­nel får ny drag­ning

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström

Tåg­tun­neln som ska byg­gas un­der Hö­ka­räng­en dras om. I stäl­let för två tun­nel­myn­ning­ar mot Fars­ta blir det nu ba­ra en. Vi har ut­rett den här drag­ning­en i någ­ra må­na­der och nu vet vi till­räck­ligt myc­ket för att va­ra säk­ra på att det är det här vi vill job­ba vi­da­re med.

Tid­ning­en har ti­di­ga­re be­rät­tat om pla­ner­na att byg­ga en ny tåg­tun­nel mel­lan tun­nel­ba­nans grö­na lin­je mot Fars­ta och Hög­da­len­de­pån, där tun­nel­ba­ne­tåg re­pa­re­ras och tvät­tas. Tun­neln skul­le dras un­der Hö­ka­räng­en, med en för­gre­ning så att tun­neln kopp­las på grö­na lin­jen på två stäl­len.

Nu har lands­ting­et be­slu­tat om en ny lös­ning – två tun­nel­myn­ning­ar görs om till en en­da tun­nel. Den kom­mer att an­slu­ta till grö­na lin­jen någ­ra hund­ra me­ter sö­der om Hö­ka­räng­ens t-ba­nesta­tion.

Vad fick er att änd­ra drag­ning­en plöts­ligt?

– Vi har ve­tat länge att drag­ning­en till Gub­bängs­bron, som fanns i det ti­di­ga­re för­sla­get, var tek­niskt kom­pli­ce­rad. Vi har ut­rett den här drag­ning­en i någ­ra må­na­der och nu vet vi till­räck­ligt myc­ket för att va­ra säk­ra på att det är det här vi vill job­ba vi­da­re med, sä­ger Em­ma Sahl­man, press­an­sva­rig för nya tun­nel­ba­ne­byg­get hos Stock­holms läns lands­ting.

Det i nne­bär att f är­re män­ni­skor kom­mer att på­ver­kas av pro­jek­tet, en­ligt Em­ma Sahl­man, ef­tersom de in­te läng­re be­hö­ver byg­ga un­der nor­ra de­len av Hö­ka­räng­en. Det kan ock­så bli bil­li­ga­re. Bud­ge­ten för he­la pro­jek­tet, där även en ut­bygg­nad av de­pån in­går, är fort­fa­ran­de 1,6 mil­jar­der kro­nor. Men ef­tersom det blir en tun­nel istäl­let för två finns möj­lig­het till be­spa­ring­ar, me­nar lands­ting­et.

Blir blå lin­je

Or­sa­ken till att de­pån i Hög­da­len byggs om är att Hag­sätra­lin­jen ska gö­ras om till blå lin­je som kör via Gull­mars­plan di­rekt till t-cen­tra­len och nya Nac­kagre­nen. Det in­ne­bär att fler tåg be­hö­ver un­der­hål­las och par­ke­ras i Sö­derort i fram­ti­den.

Sam­råd om byg­get pla­ne­ras runt års­skif­tet och tun­neln ska va­ra klar un­der 2020.

ARKIVFOTO: LIN­DA GREN

UTÖKAS. Hög­dals­de­pån ska byg­gas ut.

T NU E F G , N A I A LT B A L V E R N Ö F U T : ND OG I TG AY RB TT SU LR U LÖ IF

DRAS OM. Den gam­la re­spek­ti­ve den nya drag­ning­en. En ar­bets­tun­nel byggs mel­lan Ör­by­le­den och den nya tun­neln där man ska kun­na frak­ta ut bygg­mas­sor och spräng­sten. To­talt ska 200 000 ku­bik­me­ter berg spräng­as ut. I dag är de­pån ba­ra kopp­lad till tåg som kom­mer från Hag­sätra­lin­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.