Oe­nig­het om Stu­re­by­pro­jekt

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Hy­res­rät­ter­na som ska byg­gas i Stu­re­by har va­rit på sam­råd. I ett nytt ut­lå­tan­de så mins­kas an­ta­let pla­ne­ra­de lä­gen­he­ter. Men po­li­ti­ker­na är in­te över­ens.

Hy­res­rät­ter­na som pla­ne­ras längs Såg­verks­ga­tan i Stu­re­by är så kal­la­de Stock­holms­hus, det vill sä­ga sta­dens sats­ning på bil­li­ga hy­res­rät­ter. Pla­nen har fått grönt ljus av tjäns­te­män­nen på stads­bygg­nads­kon­to­ret, som har lyss­nat på ett an­tal re­miss­in­stan­ser och om­ar­be­tat det en del. Bland an­nat in­ne­bär ett nytt trapp­hus att ori­ginal­för- sla­gets 90 lä­gen­he­ter har mins­kats till cir­ka 80.

Vid stads­bygg­nads­nämn­dens sam­man­trä­de i näs­ta vec­ka ska po­li­ti­ker­na ta ställ­ning till det om­ar­be­ta­de för­sla­get och väl­jer ma­jo­ri­te­ten att sä­ga ja kom­mer pla­nen se­dan stäl­las ut till gransk­ning. Pre­li­mi­närt räk­nar sta­den med att byg­get klub­bas ige­nom nå­gon gång un­der 2019.

Det rå­der dock oe­nig­het bland po­li­ti­ker­na i den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten, vil­ket in­ne­bar att ären­det bord­la­des – det vill sä­ga be­slu­tet sköts upp – när pla­nen togs upp på för­ra sam­man­trä­det i stads­bygg­nads­nämn­den. En­ligt Väns­ter­par­ti­et är det Mil­jö­par­ti­et som satt sig på tvä­ren.

”Mil­jö­par­ti­et vill mins­ka an­ta­let bo­stä­der ge­nom att i stäl­let byg­ga rad­hus i den väst­ra de­len. Det vill in­te vi. Vi an­ser att bo­stä­der be­hövs och byg­gan­det bor­de kom­ma igång. Vi vill in­te bord­läg­ga ären­det”, skri­ver Ma­ria Han­näs (V), le­da­mot i stads­bygg­nads­nämn­den i ett mejl till tid­ning­en.

Tid­ning­en har sökt Ce­ci­lia Ober­mül­ler, Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re i stads­bygg­nads­nämn­den, för en kom­men­tar.

VISIONSBILD. Så här vill man byg­ga i Stu­re­by, en­ligt det ti­di­ga­re för­sla­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.