Snart dags för in­flytt i för­se­na­de klubb­hu­set

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Det har ta­git ett tag – men nu är Ham­mar­by fot­bolls nya klubb­hus på Års­ta IP är snart fär­dig- byggt. I må­nads­skif­tet oktober-no­vem­ber hop­pas klub­ben änt­li­gen kun­na flyt­ta in.

Ham­mar­by fot­bolls nya klubb­hus på Års­ta IP är snart fär­dig­byggt. I må­nads­skif­tet ok­to­ber­no­vem­ber hop­pas klub­ben flyt­ta in. Se­dan 2016 har Ham­mar­by IF fot­boll haft bygg­lov för ett nytt, stort klubb­hus med om­kläd­nings­rum, sam­lings­lo­ka­ler, gym, kans­li och ka­fe­te­ria vid konst­gräs­pla­ner­na på Års­ta IP. Hu­set blir 2 000 kvadrat­me­ter stort i två vå­ning­ar och byggs längs ena lång­sidan av sto­ra pla­nen, ne­dan­för scou­ter­nas hus.

– I dag sit­ter vi på fle­ra stäl­len, störs­ta för­de­len med det nya hu­set är att al­la kom- mer sit­ta till­sam­mans, bå­de kans­li­et och spor­ten. Det blir näs­tan ex­akt li­ka många kvadrat­me­ter som vi har i dag om man slår ihop om­kläd­ning, ka­fe­te­ria, för­råd och kans­li. Skill­na­den är att allt sam­las på ett och sam­ma stäl­le, sa Pe­ter Kle­ve, Ham­mar­by IF:s kansli­chef till tid­ning­en i sam­band med att ny­he­ten pre­sen­te­ra­des.

Hös­ten 2017 skrev Ba­jen på sin hem­si­da att man räk­na­de med att kun­na flyt­ta in un­der som­ma­ren 2018 men nu, i oktober, är det fort­fa­ran­de en bygg­ar­bets­plats på IP. Allt­för länge till ska man dock in­te be­hö­va vän­ta. Pe­ter Kle­ve skri­ver i ett mejl till Tid­ning­en Års­ta/Enskede att man räk­nar med in­flytt­ning kom­man­de må­nads­skif­te.

För­se­ning­en som upp­stått be­ror på att fjärr­vär­me­in­stal­la­tio­nen drog ut på ti­den. Klubb­hu­set kos­tar cir­ka 40 mil­jo­ner att byg­ga och be­kostas av klub­ben själ­va.

Den störs­ta för­de­len med det nya hu­set är att al­la kom­mer sit­ta till­sam­mans, bå­de kans­li­et och spor­ten.

FO­TO: JO­HANN BER­NÖ­VALL

FLIT. In­om kort ska Ham­mar­bys nya klubb­hus på Års­ta IP stå klart.

I LLUSTRATION: HAM­MAR­BY FOT­BOLL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.