EFTERL NGTAT

Det var ba­ra två år se­dan för­sla­get kom om ett nytt kul­tur­hus i Öst­ber­ga. Nu har det öpp­nat.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall 073-600 69 22 jo­hann.ber­no­vall@di­rek­tp­ress.se

Se­dan någ­ra vec­kor har Öst­ber­ga ett eget kul­tur­hus. Vi ki­ka­de in.

Fri­tids­gård med mu­sik­stu­dio. Bib­li­o­tek. Öp­pen för­sko­la. Och lo­ka­ler som för­e­ning­ar kan hy­ra. Allt det­ta finns nu­mer på Öst­ber­ga torg i form av Öst­ber­ga kul­tur­hus.

Ett med­bor­gar­för­slag var start­skot­tet och nu, drygt två år se­na­re, är det verk­lig­het. Tan­ken är att lo­ka­len där det ti­di­ga­re va­rit en mat­va­ru­bu­tik nu ska fyl­las med liv.

– Det är fan­tas­tiskt att det gått så pass fort från idé till att det nu är öp­pet för all­män­he­ten. Jag tror och hop­pas att det här verk­li­gen ska bli Öst­ber­ga­bor­nas plats, sä­ger Kenth Fran­son, be­sö­ka­re och en en­ga­ge­rad när­bo­en­de, som var in­blan­dad i med­bor­gar­för­sla­get som låg till grund för kul­tur­hu­set.

Alok Ju­ne­ja har fullt sjå att hål­la koll på Ka­lil, 4, och Aa­ron, 2. När han väl lyc­kats fånga in si­na barn är det dags att lä­sa en bok ur det nya bib­li­o­te­kets ut­bud. Det är fa­mil­jens and­ra be­sök och Alok är myc­ket glad över hu­set.

– För mig pas­sar det väl­digt bra som är pap­pa­le­dig på fre­da­gar. När det är varmt kan man hänga i parkle­ken med bar­nen men nu med ky­lan så blir det här per­fekt, sä­ger han.

Po­si­ti­va­re bild

Öst­ber­ga var för ett år se­dan ne­ga­tivt upp­märk­sam­mat i Ex­pres­sen. Det skrevs om or­ga­ni­se­rad kri­mi­na­li­tet och en otrygg stads­del. Då blev många upp­rör­da över hur de­ras om­rå­de be­skrevs och hör­de av sig till Stock­hol­mDi­rekt.

Det fram­ti­da kul­tur­hu­set blev en stor del i de dis­kus­sio­ner­na som då upp­stod och många hop­pa­des att det skul­le bi­dra till en po­si­ti­va­re bild av Öst­ber­ga. Alok Ju­ne­ja till- hör dem som in­te de­lar bil­den av Öst­ber­ga som en då­lig plats att bo på.

– Min fa­milj trivs väl­digt bra här. Al­la plat­ser har si­na pro­blem, och det är ingen­ting unikt för Öst­ber­ga. Och att vi får en så­dan här plats gör om­rå­det än­nu bätt­re, sä­ger Alok Ju­ne­ja.

Hit­tar au­to­ma­tiskt

Bib­li­o­te­ket gör att många sko­le­le­ver och barn­fa­mil­jer au­to­ma­tiskt hit­tat till kul­tur­hu­set un­der de förs­ta vec­kor­na. Men bib­li­o­te­ka­ri­en Jes­si­ca Pel­le­g­ri­ni hop­pas nå även and­ra grup­per.

– Vi vill att äld­re ska hit­ta hit. Och ung­do­mar. Plat­sen finns till för dem och vi som job­bar här vill hjäl­pa dem att ge­nom­fö­ra si­na idéer och vi­sio­ner, sä­ger hon.

Det är fan­tas­tiskt att det gått så pass fort från idé till att det nu är öp­pet för all­män­he­ten. Jag tror och hop­pas att det här verk­li­gen ska bli Öst­ber­ga­bor­nas plats.

Alok Ju­ne­ja och hans barn Ka­lil, 4 år, och Aa­ron ,2år, gillar det nya bib­lio-te­ket.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

TRIVS. Alok Ju­ne­ja med bar­nen Ka­lil, 4 år och Aa­ron, 2 år lä­ser i det nya bib­li­o­te­ket. VILL NÅ AL­LA. Bib­li­o­te­ka­ri­en Jes­si­ca Pel­le­g­ri­ni, bib­li­o­te­ka­rie hop­pas att kul­tur­hu­set blir ett stäl­le för ung som gam­mal. NÖJD. Kenth Fran­son är nöjd med att det nya kul­tur­hu­set har öpp­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.