Ny lo­gistik­hall byggs i Års­ta par­ti­hal­lar

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta/Enskede -

Jern­hu­sen AB vill byg­ga en ny lo­gistik- och kon­tors­bygg­nad på sin fas­tig­het på Brunn­by­vä­gen i Års­ta par­ti­hal­lar. Det nya hu­set in­ne­bär att fler ar­bets­plat­ser ska­pas i om­rå­det och en­ligt sta­den bi­drar det till att ga­tan upp­levs tryg­ga­re och mer be­fol­kad och att Års­ta par­ti­hal­lar ut­veck­las som fö­re­tags­om­rå­de. Sam­ti­digt an­läggs en ny trot­to­ar för att gö­ra det lät­ta­re för fot­gäng­a­re att rö­ra sig i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.