Här är Sö­derorts eg­na ”lil­la Thai­land”

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta/Enskede - Eva Tonström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rek­tp­ress.se

Tall­kro­gen­bor har bör­jat kal­la sitt eget om­rå­de för ”lil­la Thai­land”. Or­sa­ken är al­la led­ning­ar som häng­er kors och tvärs över hu­sen. Sto­ra de­lar av Tall­kro­gen, väs­ter om t-ba­nan, ser ut som ”lil­la Thai­land”. Det sä­ger lä­sa­re som hört av sig till tid­ning­en och syf­tar på al­la kab­lar som häng­er i luf­ten. En kort pro­me­nad i om­rå­det räc­ker för att man ska för­stå vad de me­nar.

Med cir­ka 10-15 me­ters mel­lan­rum står stol­par­na på vil­la­ga­tor­na, full­stän­digt be­lam­ra­de med led­ning­ar som går kors och tvärs mel­lan hu­sen.

– I stol­par­na häng­er vå­ra led­ning­ar till­sam­mans med ga­tu­be­lys­ning och fi­ber, sä­ger Jo­na­tan Björck, press­chef på El­le­vio AB, som äger el­nä­tet i om­rå­det.

Ned­gräv­ning på gång

Det finns pla­ner på att grä­va ned led­ning­ar­na, nå­gon gång un­der 2020 och 2022, en­ligt Jo­na­tan Björck, men ex­akt hur sto­ra de­lar av Sö­derort, och Tall­kro­gen, det rör sig om då är in­te spi­kat.

– Om­fatt­ning­en är in­te be­stämd än­nu. Vi har en lång­sik­tig plan för att byg­ga bort al­la luft­led­ning­ar som åter­står i lo­kal­nä­tet i Stock­holm. Då tar vi bort luft­led­ning­ar­na och er­sät­ter med kab­lar i mar­ken, sä­ger han.

Mer drift­sä­kert nät

För­de­len med att grä­va ner kab­lar­na är att el­nä­tet blir mer drift­sä­kert.

– I luf­ten kan de ut­sät­tas för fler sa­ker, som träd och gre­nar som kan ram­la över led­ning­ar­na. Se­dan är just de här led­ning­ar­na gam­la, de har nått slu­tet av sin livs­längd, där­för är det bra att by­ta ut dem, sä­ger Jo­na­tan Björck.

En an­nan aspekt ge­ne­rellt är att mar­ken kan an­vän­das till an­nat om kab­lar­na lig­ger ne­re, ef­tersom ”led­ning­ar i luf­ten tar upp plats”, en­ligt Jo­na­tan Björck.

FO­TO: EVA TONSTRÖM

HÄNG­ER I LUF­TEN. Är det här Sö­derorts lil­la Thai­land? Så här ser det ut på en av vil­la­ga­tor­na i Tall­kro­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.