Här rivs för att ge plats åt Stock­holms nya hög­hus­klus­ter

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm - Mi­chael Toll Per Brandt

Från sli­tet in­du­stri­om­rå­de till flas­hi­ga bo­stä­der och hög­hus à la Man­hat­tan. Nu flyt­tar snart de förs­ta bo­en­de in i ny­byg­get intill Årsta­bergs sta­tion.

Ar­be­tet med att byg­ga 1 000 nya bo­stä­der, park och sko­la intill Årsta­bergs sta­tion är i full gång. In­du­stri­om­rå­det rivs i en in­ten­siv takt just nu där fle­ra hus går un­der bi­lan, sam­ti­digt som bygget av sko­lan och de förs­ta bo­stads­hu­sen, Ika­nos 16-vå­ning­ars­hus, på­går för fullt.

Där är in­flytt­ning­en i det förs­ta hu­set pla­ne­rad att star­ta i oktober en­ligt sta­dens hem­si­da.

Två 23-vå­nings­hus

Men det är in­te det en­da hög­hu­set som pla­ne­ras i om­rå­det. Det ska även bli två 23-vå­nings­hus i det gam­la in­du­stri­om­rå­det.

– De här blir ett nytt land- mär­ke. Hu­sen kom­mer verk­li­gen stic­ka ut. Det blir näs­tan som ett li­tet Man­hat­tan här i Årsta­berg, har Christi­an Dahl­man, bo­stads­ut­veck­lings­chef på Ika­no, ti­di­ga­re sagt.

Kan bli mer

Det kan bli fler höga hus i om­rå­det, för­u­tom de som re­dan finns och byggs ne­re vid ka­jen.

Sta­den har be­vil­jat en mar­kan­vis­ning till Magno­lia bostad för 220 lä­gen­he­ter, för­de­lat på fem oli­ka huskrop­par, vid Årsta­bergs­vä­gen. Ett av hu­sen där pla­ne­ras bli om­kring 20 vå­ning­ar.

FO­TO: PER BRANDT

RIVS. De gam­la in­du­stri­bygg­na­der­na ska ge plats för nya hus. Lil­la bil­den: Så är är det tänkt att se ut när allt är klart.

IL­LUST­RA­TION: EQUATOR STOCK­HOLM OCH TOMORROW

TAN­KEN. Så är är det tänkt att se ut när allt är klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.