Tre till sjuk­hus

ef­ter gas­läc­ka

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Hög­da­lens sim- och id­rotts­hall stäng­des akut för­ra vec­kan se­dan gas läckt ut i ett rum un­der bas­säng­de­len. Tre per­so­ner fick fö­ras till sjuk­hus med dom­ning­ar. Inga för­o­re­na­de ga­ser kan kom­ma in i fas­tig­he­ten nu. Vi har satt rum­met i un­der­tryck och ven­ti­le­rat så det finns ingen­ting kvar där.

Det var i mån­dags för­ra vec­kan som per­so­ner som job­bar med att re­no­ve­ra Hög­da­lens sim­hall upp­täck­te att nå­gon form av gas ha­de läckt ut i ett drifts­rum.

– Allt gick väl­digt snabbt, de kän­de en stark lukt när de kom in i rum­met och gick ge­nast där­i­från. Men ef­teråt kän­de de dom­ning­ar och stick­ning­ar i krop­pen så de för­des till sjuk­hus för kon­troll, sä­ger Lin­da Lai­ne, press­an­sva­rig på fas­tig­hets­kon­to­ret.

Sim­hal­len är re­dan stängd på grund av re­no­ve­ring, men di­rekt ef­ter hän­del­sen stäng­des även res­ten av hu­set, bland an­nat id­rotts­hall och bow­ling, och hölls stängt i en vec­ka.

Kan ha kom­mit ut­i­från

Sta­den gjor­de ock­så and­ra åt­gär­der för att säk­ra att ga­sen in­te skul­le spri­da sig, som att bloc­ke­ra vat­ten­led­ning­ar in till an­lägg­ning­en, kopp­la om fläktrum­mets ven­ti­la­tion och tä­ta ka­na­ler mel­lan fläkt­rum och bow­ling­hall. Man har även kon­trol­le­rat bad­vat­tenre­ning­en och in­te hit­tat någ­ra läc­kage.

Spe­ci­a­lis­ter har se­dan dess va­rit in­ne i rum­met och ta­git pro­ver för att få re­da på vil­ken typ av läc­ka det rör sig om. Men provsva­ren vi­sar inga höga vär­den på nå­got av de äm­nen som un­der­sökts.

– Vi tror att det har kom- mit ut­i­från, via rör­led­ning­ar in i fas­tig­he­ten. Det finns en sam­lings­punkt där oli­ka led­ning­ar är kopp­la­de un­der mar­ken ut­an­för Hög­da­lens sim­hall. Led­ning­ar­na går till oli­ka fas­tig­he­ter och vår te­o­ri är att någon­ting där har läckt in till sim­hal­len, sä­ger Lin­da Lai­ne.

Lång­tids­mät­ning i hu­set

Fort­fa­ran­de är det allt­så ing­en som vet sä­kert vad det är som har läckt ut, el­ler var­i­från det kom­mer, men sta­den har gjort allt som går för att säk­ra fas­tig­he­ten, en­ligt Lin­da Lai­ne. Bland an­nat ge­nom att tä­ta al­la led­ning­ar som kom­mer in i hu­set ut­i­från.

– Inga för­o­re­na­de ga­ser kan kom­ma in i fas­tig­he­ten nu. Vi har satt rum­met i un­der­tryck och ven­ti­le­rat så det finns ingen­ting kvar där. Vi kom­mer ock­så att gö­ra en lång­tids­mät­ning på minst fem stäl­len runt om i an­lägg­ning­en för att säk­ra att luf­ten är bra, sä­ger hon.

An­lägg­ning­en öpp­na­de igen den här vec­kan, i ons­dags. De tre per­so­ner­na har läm­nat sjuk­hu­set och mår bra nu.

FO­TO: MAJA BRAND

GAS­LÄC­KA. Hög­da­lens sim- och trä­nings­hall fick stänga ef­ter larm om gas­läc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.