Det är SL:s fel att jag är sen, in­te mitt

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm -

Att sy­na huruvi­da det är SL:s fel el­ler mitt eget att jag kom­mer för­sent till job­bet var kanske in­te den smar­tas­te idén, skri­ver re­por­ter Sop­hie Stig­fur.

Att gå upp i rim­lig tid för att hin­na till job­bet är av nå­gon out­grund­lig an­led­ning in­te all­tid så en­kelt. För mig. Och SL:s obe­räk­ne­li­ga res­ti­der gör det san­ner­li­gen in­te lät­ta­re.

Någ­ra mi­nu­ter hit el­ler dit, hur kan det gö­ra skill­nad tän­ker ni? Well, någ­ra mi­nu­ter hit och dit var­je dag sam­las i slutän­dan ihop till ett mas­sivt berg av skam­fyll­da för­se­nings­mi­nu­ter.

Den se­nas­te ti­den har jag verk­li­gen an­strängt mig för att an­län­da prick 9 till kon­to­ret. De förs­ta da­gar­na gick det för­vå­nans­värt bra. För att und­vi­ka de där fem skäm­mi­ga ef­ter­släntrar­mi­nu­ter­na som gör att man tas­sar in i kon­tors­land­ska­pet så tyst man ba­ra kan med krökt nac­ke (som om det skul­le gö­ra den se­na an­koms­ten mind­re syn­lig) räck­te det till min häp­nad att fak­tiskt ba­ra stäl­la kloc­kan fem mi­nu­ter ti­di­ga­re.

Ma­te­ma­tik än­då. Otro­ligt! Men de se­nas­te da­gar­na har den nya mo­del­len in­te fun­ge­rat. Och me­dan jag känt mig duk­tig som hun­nit på tå­get i god tid, som vil­ken dug­lig sam­hälls­med­bor­ga­re som helst så­där, har stolt­he­ten snabbt följts av sti­gan­de pa­nik när tun­nel­ba­nan åkt så lång­samt att den tyckts rö­ra sig bak­läng­es – me­dan mi­nu­ter­na, ja, de ski­ter i, de fort­sät­ter svi­scha hän­syns­löst för­bi i ra­san­de tem­po. Imor­se kun­de jag in­te hål­la mig. Sms:ade che­fen om lä­get, un­ge­fär i höjd med Gull­mars, och be­dy­ra­de: ”det är in­te mitt fel, det är SL:s!”.

Ja­happ, sa han. ”Kol­la upp det då”.

Hel­ve­te. Just ja. Jag är ju lo­kal­tid­nings­jour­na­list. Och nu är ödes­tim­men kom­men. Är det verk­li­gen SL som är se­ga el­ler är det jag som bli­vit ga­len?

Tur­ligt nog för mig be­kräf­ta­de SL att jo, just nu går det trö­ga­re än van­ligt på grö­na lin­jen. När vi ge­nom­för­de en en­kät bland stock­hol­mar­na för­ra som­ma­ren upp­gav 6 pro­cent av de sva­ran­de att de skyl­ler på SL för att det blir för­se­na­de of­ta­re än en gång i må­na­den. 8 pro­cent be­skyll­de SL fler än en gång i vec­kan.

wGe­nom att skri­va en upp­ly­san­de ar­ti­kel för all­män­he­ten om att re­se­nä­rer­na just nu ska va­ra be­red­da på att morgon­tu­ren tar läng­re tid, in­ser jag i skri­van­de stund att jag lagt krok­ben för bå­de dem och mig själv. Nu har vi ju ing­et att skyl­la på läng­re, ef­tersom vi vet om det. Förlåt.

Ar­ti­keln som kom till

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.