Kapp­rust­ning i bloms­ter­kri­get

Blo­m­af­fä­ren flyt­ta­de ut in­till He­le­nas – då öpp­na­de Kerstins blom­mor tält

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Elin Jons­son

Nu finns det helt plöts­ligt tre bloms­ter­hand­la­re på 25 me­ter på tor­get i Gull­mars­plan. Det rör upp käns­lor och ska­par pris­kamp. Ab­so­lut ska vi ha en torg­han­del som gör plat­sen le­van­de. Men man kanske från sta­dens si­da skul­le tän­ka till li­te och kol­la vad som ska säl­jas på plat­sen.

He­le­nas Blom­mor har länge le­gat vid tor­get på Gull­mars­plan. Och 1 ok­to­ber läm­na­de Gull­mars­plan T Blom­mor sin lo­kal i an­komst­hal­len och flyt­ta­de in i häl­so­kost­bu­ti­ken i hör­net på tor­get.

I sam­ma ve­va som Gull­mars­plan T Blom­mor flyt­ta­de upp till tor­get öpp­na­de Kerstins Blom­mor upp i ett tält mitt på tor­get.

En i per­so­na­len på Gull­mars­plan T Blom­mor som vill vara ano­nym be­rät­tar att hen fick en chock när det nya blom­täl­tet helt plöts­ligt stod ut­an­för de­ras en­tré. Hen un­der­stry­ker att det på­ver­kar de­ras af­fä­rer ne­ga­tivt.

– Vå­ra kun­der är för­vir­ra­de, härom­da­gen gick en kund med vår bu­kett för att be­ta­la där, sä­ger hen.

Tre på rad

I dags­lä­get finns det allt­så tre bloms­ter­hand­la­re på en sträc­ka på 25 me­ter. To­ny Holm som ar­be­tat på He­le­nas Blom­mor i tio år be­rät­tar att de och Gull­mars­plan T Blom­mor ald­rig va­rit kon­kur­ren­ter.

– Vi är varand­ras kol­le­gor och har all­tid hjälpt varand­ra och sam­ar­be­tat. Vi har oli­ka kund­krets och många eg­na stam­kun­der. De sat­sar på snitt­blom­mor och vi mer fär­di­ga kon­cept med blom­ma och till­hö­ran­de kru­ka, sä­ger To­ny Holm.

Svårt att kon­kur­re­ra

Han be­rät­tar att pro­ble­men bör­ja­de när Kerstins Blom­mor helt plöts­ligt stod på tor­get med sam­ma blom­mor fast till be­tyd­ligt läg­re pri­ser. Han be­rät­tar att det är svårt att kon­kur­re­ra med de­ras pris­sätt­ning på ex­em­pel­vis ti­o­pack ro­sor.

– Vi är flo­ris­ter och har yr­kes­kun­nan­det. Men mest synd tyc­ker jag om Gull­mars­plan T Blom­mor på and­ra si­dan. De syns in­te ens med det här täl­tet fram­för. Vi syns i al­la fall, sä­ger To­ny Holm.

Na­waar Al­ha­ma­da­ni som dag­li­gen ar­be­tar i täl­tet på Kerstins Blom­mor be­rät­tar att che­fen på He­le­nas blom­mor kom och pra­ta­de med dem an­gå­en­de pris­sätt­ning­en, hon vil­le att de skul­le hö­ja pri­ser­na. Vil­ket han sä­ger att de ock­så gjor­de.

– Vi har bra pri­ser så det går bra för oss, det är kul att vara här. För­ut var det gans­ka stö­kigt här men nu känns det lug­na­re se­dan vi kom hit, sä­ger Na­waar Al­ha­ma­da­ni.

Får in­te läg­ga sig i

To­ny Holm på He­le­nas Blom­mor är kritisk till att Stock­holms stad gav grönt ljus till yt­ter­li­ga­re en bloms­ter­hand­la­re på ett li­tet torg som re­dan har två blom­bu­ti­ker.

– Ab­so­lut ska vi ha en torg­han­del som gör plat­sen le­van­de. Men man kanske från sta­dens si­da skul­le tän­ka till li­te och kol­la vad som ska säl­jas på plat­sen. Det är som att de ba­ra vill ha in hy­ror­na och in­te bryr sig om hur det går, sä­ger To­ny Holm.

Pe­ter Englund, torg­för­val­ta­re på fas­tig­hets­kon­to­ret i Stock­holms stad, sä­ger att de in­te får läg­ga sig i vad som säljs på torg­plat­ser­na de hyr ut, så länge hand­lar­na upp­fyl­ler al­la kri­te­ri­er och föl­jer ord­nings­fö­re­skrif­ter­na.

– Om vi skul­le bör­ja läg­ga oss i vad och vil­ka som säl­jer och kon­kur­re­rar skul­le vi får sto­ra pro­blem. Vi får i upp­drag av kom­mun­full­mäk­ti­ge att ta be­slut se­dan ar­be­tar vi un­der EU:s reg­ler om fri kon­kur­rens. Så det­ta är ing­et ovan­ligt, sä­ger Pe­ter Englund.

Han för­står dock att si­tu­a­tio­nen är olyck­lig för de in­blan­da­de blom­bu­ti­ker­na vid Gull­mars­plan.

– Förr i värl­den bru­ka­de jag all­tid tip­sa torg­hand­lar­na om att de in­te skul­le kon­kur­re­ra med varand­ra, sä­ger Pe­ter Englund.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

VÄX­AN­DE MARKNAD. Gull­mars­plan har nu tre bloms­ter­hand­la­re på 25 me­ter, nå­got som rör upp käns­lor. BLOMSTRANDE BUSINESS. Det går bra för Kerstins blom­mor, där Na­waar Al­ha­ma­da­ni job­bar i det nya täl­tet på tor­get.

KÖP OCH BÄR. He­le­nas blom­mor kör kon­cep­tet ”cash and car­ry” då To­ny Holm, som har job­bat på i bu­ti­ken i tio år, me­nar att fär­di­ga gre­jer säl­jer bäst. Än­då har det gått säm­re se­dan torg­hand­la­ren öpp­na­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.