S DERORTS N STA FILMSTJ RNOR?

Ett film­team hål­ler casting på Sö­derorts sko­lor – vi pra­ta­de skå­de­spe­lar­dröm­mar med tre ele­ver som satt sik­tet på en roll.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Elin Jons­son 073-600 69 03 elin.jons­son@di­rekt­press.se

Hu­vud­roll, sta­tist el­ler ba­ra få hänga och vara en del av ett film­team. Vi var med när pir­ri­ga mel­lan­sta­di­e­e­le­ver på Skans­skvarns­sko­lan med oli­ka mål gjor­de sitt livs förs­ta casting. Jag har läst boken som fil­men ska ba­se­ras på och jag gil­lar ka­rak­tä­ren som är li­te miss­tänk­sam. Så den rol­len vill jag helst ha – men jag kan nöja mig med att få vara sta­tist.

Mel­lan­sta­di­e­e­le­ver f r ån Skans­kvarns­sko­lan f i ck chan­sen att upp­le­va sin all­ra förs­ta ar­betsin­ter­vju på en casting. Sweet­wa­ter pro­duc­tion har pla­ner på att gö­ra film av boken ”Den ma­gis­ka kep­sen” skri­ven av Pet­ter Lid­beck.

Film­tea­met har på­bör­jat sö­kan­det ef­ter hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­re och sta­tis­ter – i öv­rigt är de myc­ket hem­lig­hets­ful­la om al­la de­tal­jer kring pro­jek­tet. Men istäl­let för att som van­ligt, ha en casting på en och sam­ma plats, åker film­tea­met runt och cas­tar mel­lan­sta­di­e­e­le­ver på sko­lor i Stock­holm.

”Det sägs att det är kul”

Vi träf­far tre ele­ver pre­cis in­nan det ska gö­ra sitt livs förs­ta ar­betsin­ter­vju och casting.

Den te­a­te­räls­kan­de Li­am­me Shir i klass 4A är ny­fi­ken på vad hon kom­mer få gö­ra. Hon be­rät­tar att hon verk­li­gen, verk­li­gen vill vara med i fil­men. Men att hon skul­le bli glad för de and­ras skull ifall hon in­te kom med.

– Det sägs att det är kul att spe­la in film. Och jag är sjukt duk­tig på att här­ma män­ni­skor! Jag har läst boken som fil­men ska ba­se­ras på och jag gil­lar ka­rak­tä­ren som är li­te miss­tänk­sam. Så den rol­len vill jag helst ha – men jag kan nöja mig med att få vara sta­tist, sä­ger Li­am­me.

Sik­tar på hu­vud­roll

Stel­la Ja­nus går i klass 4B och sä­ger att hon är en he­ja­re på att smin­ka fej­ka­de sår och att hon sik­tar på att få hu­vud­rol­len i den pla­ne­ra­de fil­men. Mest för att man då har fler re­pli­ker, kan på­ver­ka rol­len mer och sä­ga till li­te hur man själv vill ha det.

– Jag har se­dan det att jag var fy­ra år fa­sci­ne­rats av Dis­neyp­rin­ses­sor och har all­tid drömt om att få vara med i en film. Jag är även bra på att spe­la te­a­ter och jag kan le­va mig in i oli­ka histo­ri­er. Jag äls­kar att spe­la tv-spel och få kom­ma in i en helt ny värld, sä­ger Stel­la.

Isak Elovs­son går i 5A och gil­lar se­ri­en och kom­pis­gäng­et i ”Strang­er Things”. Han tyc­ker att det ge­ne­rellt ver­kar som att al­la som med­ver­kar i film­team blir så him­la bra kom­pi­sar. Och hans syr­ra har va­rit sta­tist i ”Tårt­ge­ne­ra­len”.

– Jag såg på Instagram att hon ha­de lagt upp klipp ”bakom ka­me­ran” och det ver­ka­de vara så him­la kul. Mest vill jag egent­li­gen un­der­sö­ka om det här med skå­de­spe­le­ri är nå­got som jag vill gö­ra när jag blir stor. Så jag vill helst ha en sta­tist­roll så jag kan öva, sä­ger Isak.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

PIR­RI­GA. Isak Elovs­son, Stel­la Ja­nus och Li­am­me Shir in­för de­ras förs­ta casting och ar­betsin­ter­vju. MÅLSÄTTNING. Stel­la Ja­nus, Isak Elovs­son och Li­am­me Shir är ena­de om att de skul­le få en roll i fil­men så skul­le de gö­ra det för skojs skull. In­te för peng­ar el­ler så. Men kanske för chips, go­dis och läsk. Fast Stel­la skul­le nog kla­ra sig ut­an läsk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.